Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury

30.10.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo zpracování certifikované metodiky Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury. Projekt byl řešen za podpory Technologické agentury České republiky pod kódem TB050MMR001. Materiál je určen zejména pro pořizovatele a projektanty územně plánovacích podkladů a dokumentací. Jeho cílem je vytvoření podmínek pro zajišťování dostupnosti veřejných infrastruktur a identifikace těch alternativ rozvoje území krajů a obcí, které by vedly ke zhoršování dostupnosti veřejných infrastruktur. Metodika nestanovuje standardy pro komerční infrastrukturu.
Standardy jsou stanoveny pro občanské vybavení (vzdělávání a výchovu, sociální péči a péči o rodinu, zdravotnictví, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, hřiště), dopravní infrastrukturu (odstavná stání, krátkodobé a dlouhodobé parkování, P+R, B+R, zastávky hromadné dopravy), technickou infrastrukturu (nakládání s tuhými komunálními odpady, zásobování vodou, nakládání s odpadními vodami, odvodnění) a pro veřejná prostranství (obecně a pro malé parky). Standardy stanovují tři typy dostupnosti – fyzickou, časovou a sídelně strukturální. Pro vybrané druhy veřejné infrastruktury určují i prahy efektivity (populační velikosti sídla a hrubou obytnou hustotu) potřebné pro jejich efektivní provoz.

Standardy představují naplnění opatření 1.4.1 a 2.1.1 Politiky architektury a stavební kultury České republiky. Měly by být využívány při pořizování a vlastní tvorbě územně analytických podkladů, zásad územního rozvoje a územních plánů. Metodika zahrnuje i názorné příklady, jak ji využívat.

Metodiku naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory