Metodické sdělení MMR k opatřování ÚPD razítkem autorizovaného architekta

20.11.2013: Odbor územního plánování se vyjadřoval k metodickému dotazu, který se týkal problematiky opatření územně plánovací dokumentace razítkem autorizového architekta ve vztahu k úpravám ÚPD po veřejném projednání.
Ministerstvo pro místní rozvoj odpovídalo na dotaz směřující k problematice opatřování územně plánovací dokumentace „vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu vedeném Českou komorou architektů a vyznačeným oborem, popřípadě specializací a své autorizace“ podle § 13 odst. 3. zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah sdělení OÚP MMR naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory