Územně plánovací dokumentace a jejich změny

V této sekci naleznete metodiky a stanoviska k územně plánovacím dokumentacím a jejich změnám (resp. aktualizacím)

16. listopadu 2017: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo metodické doporučení k problematice vymezování a upřesňování koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu.

14. července 2017: Odbor územního plánování MMR zpracoval na podnět pracovních skupin pro podporu implementace programů zlepšování kvality ovzduší vyjádření, v němž odůvodnil nemožnost zakazovat odpojování stávajících objektů od ...

22. února 2018: Ministerstvo pro místní rozvoj se zabývalo dotazem na možnost pořizování změn platného územního plánu v době po rozhodnutí zastupitelstva o pořízení nového územního plánu.

9. května 2016: Zejména v souvislosti s podporou pořizování regulačních plánů ze specifického cíle 3.3 Integrovaného regionálního operačního programu zpracoval odbor územního plánování MMR metodický pokyn „Zadání regulačního plánu z ...

11. listopadu 2015: Odbor územního plánování zpracoval v rámci své metodické činnosti sdělení k problematice vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání dvou či více souběžně pořizovaných změn.

21. února 2018: Odbor územního plánování MMR se v rámci své metodické činnosti vyjadřoval k dotazu, jak optimálně postupovat v případech, kdy digitalizací katastrální mapy došlo k takovým rozdílům oproti kresbě původního mapového ...

28. ledna 2015: Odbor územního plánování MMR zpracoval ve spolupráci s Českou společností pro stavební právo metodické sdělení k problematice koridorů územních rezerv v zásadách územního rozvoje a následných změn územního plánu po ...

23. prosince 2014: Odbor územního plánování zpracoval v rámci své metodické činnosti sdělení k problematice zadávání zpracování územního plánu a možného postupu při zpracování návrhu zadání územního plánu – spolupráce pořizovatele s ...

24. listopadu 2014: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, obdrželo na vědomí „Sdělení k podání týkající se problematiky vymezování architektonických nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu“, které ...

21. února 2018: Aktualizace metodického sdělení MMR k vymezování ploch pro golfové hřiště v územním plánu.

1. února 2018: Metodické sdělení bude aktualizováno v návaznosti na novelu stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. a následně bude zveřejněno na této adrese.

18. prosince 2013: Odbor územního plánování se vyjadřoval k metodickému dotazu, který se týkal problematiky postupu pořizování územního plánu v případě, kdy z vyhodnocení výsledků projednání vyplynul dodatečný požadavek na posouzení ...

20. listopadu 2013: Odbor územního plánování se vyjadřoval k metodickému dotazu, který se týkal problematiky opatření územně plánovací dokumentace razítkem autorizového architekta ve vztahu k úpravám ÚPD po veřejném projednání.

23. července 2013: Metodické sdělení k problematice veřejné prospěšnosti staveb dopravní infrastruktury ve vztahu k vymezení koridorů pro tyto stavby

22. července 2013: Metodické sdělení k problematice ustanovení § 5 odst. 6 a § 55 odst. 1 a 2 stavebního zákona ve věci pořizování změny územního plánu.

1. února 2018: Metodické sdělení bude aktualizováno v návaznosti na novelu stavebního zákona a následně bude zveřejněno na této adrese.

6. května 2013: Odbor územního plánování se vyjadřoval k metodickému dotazu, který se týkal problematiky vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu podle § 53 stavebního zákona

3. ledna 2013: V souvislosti s novelou stavebního zákona, účinnou od 1.1.2013, zveřejňujeme metodickou pomůcku „Přechodná ustanovení – územní plán“.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven