Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1

07.03.2016: V souvislosti se schválením Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015 zveřejňuje MMR Pomůcku k uplatňování republikových priorit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1.

Pomůcka je určena pracovníkům veřejné správy, především pořizovatelům zásad územního rozvoje (ZÚR), územních plánů (ÚP), projektantům územně plánovacích dokumentací (ÚPD), pracovníkům krajských úřadů, kteří uplatňují stanoviska k návrhu územního plánu, pracovníkům úřadů územního plánování, členům zastupitelstev krajů a obcí, kteří vydávají ÚPD a jejichž povinností je dbát na to, aby byla v souladu s PÚR ČR, a další odborné veřejnosti.

Rovněž by měla sloužit pracovníkům státní správy, kteří se podílejí na zpracování resortních koncepcí, které mají průmět do území.

Pořizovatelé musí zkontrolovat, zda v rámci územně plánovací činnosti je kromě zohlednění jednotlivých priorit v ÚPD také v jejich odůvodnění popsáno, jak byla priorita zohledněna – jak byla uplatněna v návrhu ÚPD, a to včetně odůvodnění (případně že nebyla zohledněna, pokud řešené území nemá předpoklady pro její uplatnění).


Pomůcku naleznete v přiloženém souboru.

Připojené soubory