Metodické sdělení k hodnocení vlivů politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace na lidské zdraví

17.04.2013: Odbor územního plánování se vyjadřoval k žádosti o metodické sdělení k problematice hodnocení vlivů politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace na lidské zdraví
Odbor územního plánování se vyjadřoval k žádosti o metodické sdělení k problematice hodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky územního rozvoje (PÚR) nebo územně plánovací dokumentace na lidské zdraví dle bodu 6 přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), ve které je stanoven Rámcový obsah vyhodnocení vlivů PÚR,  zásad územního rozvoje (ZÚR) a územního plánu (ÚP) na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území).
Obsah sdělení OÚP MMR naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory