Stanoviska a metodiky odboru územního plánování MMR

Stanoviska a metodiky odboru územního plánování MMR.
UPOZORNĚNÍ!
Sekce "Stanoviska a metodiky odboru územního plánování MMR" má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novela stavebního zákona) - s účinností od 1. 1. 2018. Sekce není v souladu s novelou a bude postupně aktualizována.
Děkujeme za pochopení.

Sekce je členěna na jednotlivé oddíly, které odpovídají tématickým okruhům metodik.
Aktuální stanoviska a metodiky naleznete také na stránkách Ústavu územního rozvoje zde     nebo na Portálu územního plánování zde    

Již dříve vyřazené neaktuální metodiky a stanoviska jsou uveřejněny v sekci Stanoviska a metodiky ⇒ Neaktuální stanoviska a metodiky na stránkách Ústavu územního rozvoje zde    .
Tyto neaktuální metodiky jsou jednoznačně opatřeny vodoznakem "NEAKTUÁLNÍ" a slouží zejména pro k obhájení postupů příslušných úřadů, pokud z nich vycházely v minulosti, za doby jejich platnosti.
Neaktuální stanoviska a metodiky jsou uveřejněny na základě usnesení vlády č. 367/2014 ze dne 21. 5. 2014 k „Hodnotící zprávě k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2012–2013“, Ministerstvo vnitra, duben 2014; kapitola 4. 2 Vyhodnocení kontrolních zjištění dle jednotlivých ÚSÚ, včetně dílčích doporučení, mj. i pro MMR

V této sekci naleznete stanoviska a metodiky k Politice územního rozvoje ČR

V této sekci naleznete metodiky a stanoviska k územně plánovacím dokumentacím a jejich změnám (resp. aktualizacím)

V této sekci naleznete metodiky a stanoviska k územně plánovacím podkladům a jejich aktualizacím.

V této sekci naleznete metodiky k posuzování vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území

V této sekci naleznete metodiky a stanoviska k orgánům územního plánování a dotčeným orgánům

V této sekci naleznete metodiky a stanovisky k zastavěnému území.

V této sekci naleznete metodiky a stanoviska k úpravám vztahů v území (předkupní právo, náhrada za změny v území).

V této sekci naleznete stanoviska a metodiky k dalším okruhům, které se dotýkají působnosti odboru územního plánování.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven