Internetové prezentace Ústavu územního rozvoje

31.03.2016: Internetové prezentace Ústavu územního rozvoje představují výstupy ze speciálních úkolů. Prezentace jsou průběžně aktualizovány a zveřejňovány v elektronické podobě.

Limity využití území

Jedná se o internetovou příručku, která má usnadnit účastníkům procesu územního plánování orientaci v řadě obecně platných právních předpisů, regulujících využití území.

Příručka Limity využití území v přehledné formě zpracovává nejdůležitější limity vyplývající z právních předpisů. Nezabývá se limity, vyplývajícími z vlastnosti území, protože se jedná o specifické údaje, které nelze v celostátním měřítku zobecňovat.

Příručka je aktualizována na webových stránkách Ústavu územního rozvoje každé pololetí (vždy v únoru a srpnu příslušného roku). Odkaz na příručku je v pravém výpisu odkazů.

Principy a pravidla územního plánování

Internetová příručka Principy a pravidla územního plánování (PaP) je jediné přehledné shrnutí a výklad poznatků současného urbanismu a územního plánování. Vzniká ve spolupráci Ústavu územního rozvoje s význačnými specialisty oboru a za garantování odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Recenze předních odborníků z akademické sféry z příslušných rezortů a projektové činnosti, zajišťuje objektivitu a prestiž dokumentu.

Internetová příručka je průběžně doplňována a aktualizována. Předkládá informace o stavu a trendech vývoje a principech řešení v územním plánování. Při aktualizacích jsou kapitoly doplňovány rovněž o nové právní předpisy a koncepce rezortů. Odkaz na příručku je v pravém výpisu odkazů.

Dotčené orgány v procesu územního plánování

Internetová příručka obsahuje výčet všech dotčených orgánů v procesu územního plánování s přiřazením právních předpisů v jejich působnosti včetně citací příslušných ustanovení těchto předpisů.

Každá kapitola je rozdělena na tabulkovou a textovou část. V tabulkové části jsou pro jednotlivé obory působnosti (ochrana životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, ochrana vod atd.) přiřazeny příslušné dotčené orgány a dále pak právní předpisy s uvedením typu správního úkonu – stanovisko v případě územně plánovací dokumentace a závazné stanovisko pro potřeby správních řízení v případě vydávání územních rozhodnutí. Tato stanoviska a závazná stanoviska uplatňují dotčené orgány podle zvláštních právních předpisů a podle tohoto zákona. Textová část doplňuje údaje v tabulce o přesnou citaci jednotlivých paragrafů souvisejících zákonů a vyhlášek.

Portál územního plánování

Portál územního plánování byl uveden do provozu Ústavem územního rozvoje pod záštitou odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2004.

Jeho cílem je směřovat k vytváření otevřeného a průběžně aktualizovaného systému odkazů na relevantní informace v oblasti územního plánování a územního rozvoje, jenž vyplývají zejména z činností ÚÚR, MMR a ostatních orgánů veřejné správy a odborných institucí. Je určen pro veřejnou správu, odbornou i laickou veřejnost.

Evidence územně plánovací činnosti

Evidence územně plánovací činnosti je prováděna na základě § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
Evidence územně plánovací činnosti má dvě relativně samostatné části:
  • evidenci územně plánovací činnosti obcí,
  • evidenci územně plánovací činnosti krajů.

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury

Cílem publikace, která vznikla pod záštitou odboru regionální politiky MMR, je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a bude užitečným zdrojem dat pro tuto činnost.