Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech

30.10.2017: Publikace se zabývá urbanistickou strukturou venkovských sídel v územních plánech a dalších dokumentech územního plánování. Vysvětluje, co je urbanistická struktura vesnice a proč je ji třeba respektovat, uvádí, co charakterizuje a čím se vyznačuje vesnický prostor a jaké složky tvoří urbanistickou strukturu vesnice, seznamuje s tradičním obrazem vesnice a specifickými rysy vesnické zástavby, představuje základní hlediska, podle nichž by měla být posuzována urbanistická struktura sídla v územním plánu, a předkládá doporučení.
Publikace věnuje zvláštní pozornost největším hodnotám urbanistické struktury vesnice, kterou je forma založení historického jádra vesnice a historická krajinná struktura. V této problematice se snaží poskytnout nejzákladnější orientaci, potřebnou v územním plánování k nazírání na hodnoty sídla. Jejím cílem je upozornění na existenci těchto historických struktur a na nezbytnost jejich zachování. Publikace neusiluje o rozlišení jednotlivých regionálních oblastí s typickými znaky urbanistické struktury, pobízí uživatele k systematické analýze každého sídla jako jedinečného celku. Nezdůrazňuje hodnoty urbanistické struktury jako jednotlivosti, nýbrž vede ke komplexnímu vnímání území.

Součástí publikace je doporučený postup a obecné zásady a regulace urbanistické struktury při územně plánovací činnosti. Zahrnuta je i příloha pojmů, které souvisí s problematikou urbanistické struktury.

Dokument zpracoval Ústav územního rozvoje, garantoval odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, oponovali prof. Jaroslav Sýkora a doc. Zuzana Pešková.

Publikaci naleznete v příloze.

Připojené soubory