Novelizace vyhlášky č. 503/2006 Sb.

10.01.2018: Formuláře podle vyhlášky č. 503/2006 Sb.
Podle ustanovení § 196 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), lze ohlášení, žádosti, návrhy a další podání, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, činit pouze na těchto formulářích.
 
K častým dotazům ohledně podávání formulářů žádostí a podání sdělujeme, že vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, je i v současné době stále platná a její formuláře jsou využitelné pro různá podání. Je vždy na stavebním úřadě, aby posoudil úplnost a aktuálnost podání ve vazbě na novelizovaný stavební zákon, a v případě potřeby vyzval k doplnění podání o chybějící náležitosti (např. nová forma prokázání souhlasu vlastníka podle § 184a stavebního zákona).
 
U nových institutů, které byly do stavebního zákona doplněny novelou, a pro jejichž podání budou stanoveny nové formuláře v novelizované vyhlášce č. 503/2006 Sb., lze do doby účinnosti novely citované vyhlášky činit podání bez formuláře, s využitím obecné úpravy správního řádu o náležitostech podání (§ 37) a žádosti (§ 43) a úpravy náležitostí oznámení a žádostí podle stavebního zákona (§ 86 odst. 1 a 2, § 94c odst. 1, § 94l odst. 1 a 2, § 94s odst. 1 a2, § 96 odst. 3, § 96a odst. 2).
 
Jako pomůcku pro stavebníky zveřejňujeme formuláře zcela nových podání a těch, u kterých jsou stanoveny zcela nové přílohové části:
  • Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
  • Žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území
  • Žádost o vydání územního rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  • Žádost o vydání společného povolení
  • Oznámení záměru
  • Společné oznámení záměru