Novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb.

01.02.2018: V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 29.1.2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti zveřejňuje kompletní pracovní text novelizace vyhlášky s vyznačením změn, včetně důvodové zprávy.

Ministerstvo upozorňuje, že tento text neprošel legislativní ani jazykovou korekturou. Nejedná se o oficiální znění novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 13/2018 Sb. Ministerstvo zveřejňuje tento pracovní text vyhlášky jako pomůcku těm, kteří s vyhláškou pracují. Za jeho špatné nebo nevhodné použití nenese ministerstvo žádnou zodpovědnost.

Připojené soubory