Novela stavebního zákona 2017

15.12.2017: Dne 31. 7. 2017 byl na stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které spravuje Ministerstvo vnitra zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti zveřejňuje pracovní text celého stavebního zákona s vyznačením změn pro lepší orientaci. Současně je také zveřejněn text platného znění měněných zákonů s vyznačenými změnami, ale pouze v rozsahu měněných částí těchto měněných zákonů. Texty jsou přiloženy v boxu vpravo.

Odkaz na částku č. 82 Sbírky zákonů je uveden taktéž v boxu vpravo.

Upozorňujeme, že podle části čtyřicáté šesté nabývá tento zákon účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy dnem 1. ledna 2018.

Upozorňujeme dále, že zveřejněný text je pouze pracovním materiálem Ministerstva pro místní rozvoj a je tímto způsobem též označen.

AKTUALIZACE: Ministerstvo zveřejňuje ve formátu pdf prezentace ze série školení novely stavebního zákona. Semináře probíhaly v průběhu měsíců listopadu a prosince 2017.