Oblast územního plánování a stavebního řádu

16.12.2008: Právní předpisy pro oblast územního plánování a stavebního řádu

Seznam právních předpisů v gesci MMR pro oblast územního plánování a stavebního řádu:

Právní předpisy a sdělení

Odkaz na Portál veřejné správy ČR

 
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 183/2006 Sb.    
Vyhláška o autorizovaných inspektorech Vyhláška č. 498/2006 Sb.    
Vyhláška o dokumentaci staveb Vyhláška č. 499/2006 Sb.    
Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Vyhláška č. 500/2006 Sb.    
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. Vyhláška č. 501/2006 Sb.    
Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č. 503/2006 Sb.    
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Vyhláška č. 526/2006 Sb.    
Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku Vyhláška č. 561/2006 Sb.    
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č. 398/2009 Sb.    
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb a zákona č. 189/2008 (úplné znění publikováno pod č. 357/2008 Sb.). Zákon č. 360/1992 Sb.    
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a č. 71/2009 Sb. č. 133/2007 Sb.    
Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Zákon č. 184/2006 Sb.    
Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Zákon č. 186/2006 Sb.    
Úplné znění zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zákon č. 357/2008 Sb.    
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb.    
Vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 269/2009 Sb.    
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008 č. 270/2009 Sb.    

 
Předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů, které nebyly vypracovány MMR (např. poslanecká iniciativa), ale upravují jeho působnost:

Právní předpisy a sdělení

Odkaz na Portál veřejné správy ČR

 
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 377/2009 Sb.    
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 379/2009 Sb.