Prováděcí vyhlášky k zákonu o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

16.02.2009: Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb.
- vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

- Norma ČSN 73 6110  - § 20 odst. 5 písm. a) vyhl. č. 501/2006 Sb.

- vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

- vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Soubory ke stažení