Nový stavební zákon

16.12.2008: S účinností od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jde o právní normu, která oproti staré právní úpravě nastavuje úpravu územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu koncepčně zcela nově.

S účinností od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jde o právní normu, která oproti staré právní úpravě nastavuje úpravu územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu koncepčně zcela nově.

Smyslem nové právní úpravy je posílit právní jistoty občanů a investorů v řízeních podle stavebního zákona a umožnit obcím a krajům ve vzájemné spolupráci rozhodovat o rozvoji jejich území. K tomu by měly přispět především zcela nové postupy a procesy, které jsou v zákoně upraveny.

Nový stavební zákon totiž zjednodušuje a zrychluje dosavadní povolovací řízení, některé administrativní úkony vůbec vypouští nebo snižuje jejich formálnost, zintenzivňuje kontrolu nad prováděním staveb a tím umožňuje jejich bezodkladné užívání. Cílem je i to, aby správní řízení vedená stavebními úřady byla využívána jen v odůvodněných případech a aby se zracionalizoval rozsah nezbytné administrativy.

Nové právní předpisy

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., byl s účinností od 4. 4. 2007 změněn zákonem č. 68/2007 Sb. V § 15 odst. 1 zákona se novelou zrušilo písm. e), tzn. byl zrušen speciální stavební úřad vykonávající působnost stavebního úřadu u staveb podléhajících integrovanému povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona

Formuláře žádostí vyplývajících z prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., včetně obsahu dokumentace, která je k nim předepsána.

Konzultační středisko k novému stavebnímu zákonu

Účinná pomoc krajským úřadům, úřadům územního plánování a stavebním úřadům při aplikaci nového stavebního zákona v praxi. Výkonem činnosti Konzultačního střediska byl Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pověřen Ústav územního rozvoje    .