Novela zákona o vyvlastnění

Dne 25. října 2012 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 405/2012 Sb., vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. 2. 2013.
Novela přináší změny u :
  • podmínek pro vyvlastnění
  • výše náhrady při odnětí pozemku nebo stavby a rozvrhu náhrady, váznou-li na předmětu vyvlastnění věcná práva
  • rozdělení výrokové části rozhodnutí na dvě části
  • účinků odvolání proti rozhodnutí
  • soudní ochrany a účinků žaloby
 
Uvedené změny v zákoně o vyvlastnění si vyžádaly úpravu také  v zákoně o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (č. 357/1992 Sb.), které se týkají zdanění přechodu vlastnického práva a jsou obsaženy ve druhé části.
 
Jako samostatná část třetí byla přičleněna novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, původně projednávána jako součást novely  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Přílohy ke ztažení:

    Zákon o vyvlastnění 2013 [PDF, 91.77KB]

    Přechodná ustanovení [PDF, 197.19KB]

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven