Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

08.02.2013: V souvislosti se zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy přistoupilo ministerstvo pro místní rozvoj k úpravě vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Tato vyhláška podrobněji upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů, obsahu územně plánovací dokumentace, včetně náležitostí dokladů spojených s jejich pořizováním, vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a aktualizací územně plánovací dokumentace, a podkladů pro evidenci územně plánovací činnosti.

Vyhláška č. 458/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012 , kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb.,  nabyla účinnosti 1. ledna 2013. Novela vyhlášky byla vyvolána převážně novelou stavebního zákona. V přiloženém dokumentu naleznete úplné znění vyhlášky po novele.

 

Připojené soubory