Správní poplatky

18.02.2013: Informace k zákonu o správních poplatcích.
Zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony se mimo jiné novelizuje i Sazebník správních poplatků v položkách č. 17 – 20, který je přílohou zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Pro informovanost a přehlednost v příloze zveřejňujeme nejen novelizované položky Sazebníku správních poplatků, ale i paragrafové  znění zákona o správních poplatcích.
 
Je třeba upozornit na skutečnost, že poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné nejpozději před provedením úkonu. Proto musí mít stavební úřad jasno, který úkon bude skutečně proveden. Zda například bude vydán územní souhlas nebo tento vydat nelze a bude se „překlápět“ do územního řízení, což má za následek výběr poplatku nikoliv za vydání územního souhlasu, ale za vydání územního rozhodnutí, apod. Z tohoto důvodu nedoporučujeme správní poplatky vybírat automaticky již při podání  žádosti.
 
V příloze zveřejňujeme vzor výzvy k zaplacení správního poplatku dle zákona o správních poplatcích a vzor platebního výměru dle zákona o správních poplatcích. Oba vzory lze najít na webových stránkách Ministerstva financí ve formátu přímo k vyplnění (v sekci daně, daňové tiskopisy, vzory všech aktuálních daňových tiskopisů – rok 2013).