Archiv sekce Právo a legislativa

Zde naleznete archivní materiály, které byly zveřejněny v sekci Právo a legislativa.
Archivní materiály jsou zveřejňovány zejména pro pomoc úřadům při obhajování jejich postupů, pokud z nich vycházely v minulosti, za doby jejich platnosti.

MMR nenese odpovědnost za nesprávné využití těchto archivních materiálů.

Zde jsou k dispozici historické materiály, související s novelou stavebního zákona zákonem č. 350/2012 Sb., včetně prováděcích vyhlášek.

Dne 25. října 2012 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 405/2012 Sb., vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. ...

1. prosince 2009: Dne 18. 11. 2009 byla zveřejněna vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vyhláška svou účinností ruší vyhlášku č. 369/2001 Sb. a vyhlášku 492/2006 Sb.

16. února 2009: Text stavebního zákona přeložený do anglického, německého a francouzského jazyka.

16. února 2009: Vyhláška stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí podle § 117, 118, 119, 123 a ...

16. prosince 2008: S účinností od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jde o právní normu, která oproti staré právní úpravě nastavuje ...

16. prosince 2008: Texty všech tří důvodových zpráv jsou přiloženy v podobě, v jaké byly v lednu 2005 předloženy do Legislativní rady vlády.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven