Česko-slovenská pracovní komise pro naplňování Dohody o spolupráci pro oblast územního plánování a s

16.02.2009: Činnost česko-slovenské pracovní komise pro naplňování Dohody o spolupráci pro oblast územního plánování a stavebního řádu se uskutečňuje již od roku 2002. 

Gestory naplňování této dohody jsou v současné době:
  •  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  •  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Předmětem spolupráce vyplývající z uzavření Dohody je zejména územně plánovací činnost v rámci přeshraniční spolupráce, územně plánovací činnost v rámci mnohostranné mezinárodní spolupráce a koordinace koncepcí řešení územně plánovacích materiálů v příhraničních oblastech. Dále se jedná o spolupráci, jejíž cílem je výměna informací, zejména o vnitrostátních právních předpisech, které upravují otázky územního plánování a stavebního řádu, výměny informací o zpracovaných územně plánovacích materiálech mající dopad na území České a Slovenské republiky atd.

Pro koordinaci této spolupráce byla ustavena česko-slovenská pracovní komise (složená z pracovníků ministerstev a jimi řízených organizací a od roku 2004 byla rozšířena i o zástupce příhraničních krajů). Předsedou české části komise je Ing. Tomáš Sklenář (ředitel OÚP MMR ČR).
Konkrétní spolupráce se uskutečňuje především formou společných setkávání a seminářů, a jednání výše uvedené pracovní komise obvykle jednou do roka. 

V rámci činnosti této komise se mj. pořídila společná Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí:

Publikace - Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí/Stúdia rozvoja slovensko-českého prihraničné 
Komplexní výkres prostorového uspořádání území/Komlexný výkres priestorového usporiadania územia

a Projekt Pomoraví:
Publikace -     Projekt Pomoraví (textová část) [PDF, 5.23MB]
                         Projekt Pomoraví (grafická část) [PDF, 8.83MB] 


Bližší informace:

Za MMR ČR: Ing. Filip Novosád

Za MDVRR SR: Ing. arch. Želmíra Kalinová