Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Územní plánování a stavební řád > Pracovní skupiny > Česko – německá pracovní skupina pro ...

Česko – německá pracovní skupina pro spolupráci v oblasti územního rozvoje

16.02.2009:  Na základě iniciativy obou zemí z roku 2004 byla v dubnu 2006 ustavena Česko - německá pracovní skupina pro spolupráci v oblasti územního rozvoje. Za českou stranu jsou členy této pracovní skupiny zástupci MMR, MD, MŽP a krajů sousedících se SRN.

Práce skupiny je zaměřena zejména na:

  • výměnu informací o právních předpisech, systémech, postupech a nástrojích územního plánování;
  • spolupráci v nadnárodních projektech v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIB CADSES;
  • podporu aktivit vedoucích ke zintenzivnění vazeb mezi metropolitními regiony Praha - "Saský trojúhelník" (Drážďany/Lipsko/Chemnitz) a Plzeň - Norimberk;
  • podporu dopravního a hospodářského rozvoje česko-německého prostoru;
  • možnosti koordinace velkých investic na obou stranách hranice, které mohou mít přeshraniční účinky;
  • možnou spolupráci při přípravě německého předsednictví EU v 1. polovině roku 2007.

Zájmovým územím pracovní skupiny je tzv. rozšířené česko-německé příhraničí, které je vymezeno městy Praha-Mnichov-Norimberk-Erfurt-Saský trojúhelník-Berlín-(Vratislav).

Ustavující zasedání Česko - německé pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti územního rozvoje se uskutečnilo ve dnech 18.-19. dubna 2006 v Berlíně, za účasti náměstka sekce územního plánování a stavebního řádu MMR.

Na ustavujícím zasedání byla dohodnuta mj. následující společná opatření, která mají poskytnout politické podněty pro ekonomický a územní rozvoj v rozšířeném česko-německém příhraničí:

  1. Vypracování rámcového dokumentu územního rozvoje pro rozšířený česko-německý příhraniční prostor, který tvoří jádro středoevropského kooperačního a inovačního prostoru v šestiúhelníku měst Mnichov-Praha-Wroclaw-Berlín-Lipsko-Norimberk.
  2. Vytvoření ad hoc pracovní skupiny za účasti BMVBS (Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a rozvoje měst) a MMR pro přípravu a podporu nadnárodních projektů v rámci Cíle 3 strukturální politiky EU v období 2007-2013 v severním prostoru CADSES.
  3.  Politické vyhodnocení projektů SIC!, COINCO, ELLA realizovaných v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIB za účelem zpracování strategického projektu na propojení metropolí ve směru sever - jih podél rozvojového koridoru mezi Baltem a Jadranem, přes východní Německo a ČR.
  4.  Dvoustranné setkání zástupců BMVBS a MMR do konce roku 2006 k úzkému zapojení ČR do přípravy Územní agendy (Leipzig-Agenda) během stádia přípravy německého předsednictví EU.

Ustavujícímu zasedání v Berlíně předcházel veřejný seminář o česko-německém územním rozvoji, který se uskutečnil dne 23. března 2006 v německém Erfurtu, na jehož přípravě se významně podílel Ústav územního rozvoje v Brně. Předmětem semináře byla problematika týkající se činnosti pracovní skupiny. Další zasedání pracovní skupiny by se mělo uskutečnit v Praze.

Druhé zasedání pracovní skupiny se uskutečnilo v Praze dne 6. 11. 2007. Předmětem tohoto jednání bylo:

        -        Dokument „Širší vztahy území ČR z hlediska rozvojových oblastí a os, dopravní a technické infrastruktury“

-        Severojižní koridor mezi Baltem a Jadranem
-        Diskuze o možné spolupráci na nadnárodních projektech v rámci Cíle 3strukturální politiky EU ve vazbě na Územní agendu EU
-        Příprava předsednictví ČR v Radě EU (Akční program pro implementaci Územní agendy EU, Lipská charta, dialog sektorových politik, zhodnocení Finanční perspektivy EU 2008/2009
-        Přeshraniční územní studie
-        Diskuze o koordinaci územních projektů s možným přeshraničním dopadem
-        Zpráva ze zasedání Společné německo – české komise životního prostředí
-        Dialog/spolupráce organizací se zaměřením na územní rozvoj (např. BBR, ÚÚR)

Další již 3. zasedání této pracovní skupiny se uskutečnilo v Berlíně ve dnech 30.-31. března 2010. Jednání se za českou stranu zúčastní i paní vrchní ředitelkou sekce územního plánování a stavebního řádu MMR Ing. arch. Martina Hovořáková.