Rok 2017 – dotační titul „Územní plán“

Dne 6. 3. 2017 rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 10/2017 byl schválen seznam akcí, které byly doporučeny k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro program „Podpora územně plánovacích činností obcí“ na podprogram „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ – dotační titul „Územní plán“ pro rok 2017. Výše uvedeným rozhodnutím byl dále schválen seznam náhradních akcí a byly zamítnuty akce, které nesplnily podmínky podprogramu.
V souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím zveřejňuje Odbor územního plánování následující seznamy:

    Seznam schválených akcí, které byly doporučeny k poskytnutí dotace [PDF, 297.26KB]
    Seznam náhradních akcí [PDF, 274.01KB]
    Seznam zamítnutých akcí [PDF, 141.51KB]
Seznamy naleznete také v přiložených dokumentech.

Náhradní akce budou financovány v případě úspor z jiných akcí, příp. z následně uvolněné finanční rezervy ve výši 1 mil. Kč, a to dle pořadí v Seznamu náhradních akcí.

V případě dotazů k uvedeným seznamům se obracejte na:
Ing. Ilona Kunešová, ilona.kunesova@mmr.cz , tel.: 224 862 277
Ing. Eva Fialová, eva.fialova@mmr.cz , tel.: 224 862 353
Ing. Filip Novosád, filip.novosad@mmr.cz , tel.: 224 862 279