Rok 2016 – Podprogram „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ – dotační titul „Územní plán“

Dne 8.3.2016 rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 29/2016 byl schválen seznam akcí k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro program „Podpora územně plánovacích činností obcí“ na podprogram „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ – dotační titul „Územní plán“ pro rok 2016. Výše uvedeným rozhodnutím byl dále schválen seznam náhradních akcí a byly zamítnuty akce, které nesplnily podmínky programu.
V souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím zveřejňuje odbor územního plánování následující seznamy:
  • Seznam akcí k poskytnutí dotace
  • Seznam náhradních akcí
  • Seznam zamítnutých akcí
Seznamy naleznete v přiložených dokumentech.

Náhradní akce budou financovány v případě úspor z jiných akcí, příp. z následně uvolněné finanční rezervy ve výši 1 mil. Kč, a to dle pořadí v Seznamu náhradních akcí.

V případě dotazů k uvedeným seznamům se obracejte na: