Odbor územně a stavebně správní

Informace o kompetencích odboru územně a stavebně správního (OÚSS-83) spolu s uvedením důležitých kontaktních osob.

Hlavním posláním odboru územně a stavebně správního je zejména výkon funkce nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a řešení souvisejících nároků na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Adresa:
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 3, Praha 1

Ředitelka odboru:

             Pověřena zastupováním funkce ředitelky odboru
Ing. Milada Konrádová
Tel.: +420 224 862 208
E-mail: milada.konradova@mmr.cz  
 
Sekretariát odboru:
Bc. Jana Malá
Tel.: +420 224 862 329
Fax: +420 224 862 284
E-mail: jana.mala@mmr.cz  

Členění odboru územně a stavebně správního:
     Oddělení územně a stavebně správní I
Vedoucí oddělení: Ing. Milada Konrádová
Tel.: +420 224 862 208
E-mail:
Milada.Konradova@mmr.cz

     Oddělení územně a stavebně správní II
Vedoucí oddělení: Mgr. Daniel Tydrych
Tel.: +420 224 862 209
E-mail:
Daniel.Tydrych@mmr.cz

     Oddělení územně a stavebně správní III
Vedoucí oddělení: Mgr. Miloš Franc
Tel.: +420 224 862 128
E-mail: Milos.Franc@mmr.cz

      Oddělení územně a stavebně správní IV
Vedoucí oddělení: Mgr. Jiří Pešák
Tel.: +420 224 862 305
E-mail: Jiri.Pesak@mmr.cz