Územní studie specifické oblasti SOB 4 Karvinsko

14.06.2011: Územní studie SOB 4 Karvinsko byla zpracována v souvislosti s plněním úkolu Ministerstva pro místní rozvoj vyplývajícího z Politiky územního rozvoje ČR 2008.
Článek (72) ukládal: „Posoudit klady a zápory (územní, přírodní, ekonomické, sociální a další) případného rozšíření těžby černého uhlí ve vztahu k územnímu rozvoji specifické oblasti Karvinsko (funkčnímu využití území, rozvoji sídel, zastavěnému území, ekonomickému a sociálnímu rozvoji, ochraně přírody a krajiny, ochraně památek) a stanovit podmínky pro udržitelný rozvoj území a výsledky zohlednit při tvorbě rezortních koncepcí. Přitom zohlednit názory a postoje místních obyvatel.“

Závěry této územní studie byly promítnuty do Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1.

Územní studii naleznete v přiložených dokumentech nebo na stránkách Ústavu územního rozvoje    .

Základní informace o územní studii

Název Územní studie specifické oblasti SOB 4 Karvinsko
Zhotovitel Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.
Projektant Ing. arch. Petr Gajdušek
Datum zápisu do Evidence 25. 9. 2012

Připojené soubory