Územní studie Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek

29.01.2014: MMR pořídilo územní studii „Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek“.
Cílem územní studie bylo prověřit možnosti posílení kapacity a energetické bezpečnosti Šluknovského výběžku v zásobování elektrickou energií a to s ohledem na přírodní, sociální a hospodářské podmínky a limity dotčeného území navrhnout, dále bylo  cílem prověřit a vyhodnotit možné varianty propojení oblasti Šluknovského výběžku s elektrickou stanicí 400/110 kV Babylon.  
 
Důvodem zpracování územní studie bylo prověření jednoho z návrhů na aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR (dále PÚR ČR), obsaženého ve Zprávě o uplatňování PÚR ČR 2008 v části d) 3, kap.6, v bodě 28 - „Prověřit účelnost vymezení v PÚR ČR, popř. navržený směr vymezení, rozvojového záměru: koridoru pro propojení elektrické stanice 400/110 kV Babylon s oblastí Šluknovského výběžku“.
 
Závěry této územní studie byly zohledněny Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 v článku 150n (E25).

Územní studii naleznete v přiložených dokumntech.

Základní informace o územní studii

Název Územní studie "Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek
Zhotovitel Ing. arch. Petr Vávra - Studio KAPA
Projektant Ing. arch. Petr Vávra
Datum zápisu do Evidence 3. 1. 2014