Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR

22.04.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR) na základě usnesení vlády č. 596 ze dne 8. srpna 2013, kterým vláda vzala na vědomí Zprávu o uplatňování PÚR ČR 2008 obsahující v části d) návrhy na aktualizaci.

Zpráva tak plní funkci zadání návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR. Více o Zprávě o uplatňování PÚR ČR 2008 - zde     

Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo návrh Aktualizace č. 1 PÚR ČR ve spolupráci s příslušnými ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji na základě § 35 odst. 4 ve spojení s § 33 a § 34 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Součástí návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR je i Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR na udržitelný rozvoj území.

Předmětem návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR jsou úpravy stávajících kapitol PÚR ČR 2008 (dostupné zde) ve smyslu doplnění, případně zpřesnění, resp. vypuštění textů, a tomu odpovídající úpravy a doplnění příslušných schémat. Touto aktualizací jsou nejvíce dotčeny kapitoly týkající se rozvojových záměrů dopravní a technické infrastruktury.

Návrh Aktualizace č. 1 PÚR ČR byl koncem května 2014 rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení společně s Vyhodnocením vlivů návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR na udržitelný rozvoj území (včetně vlivů na životní prostředí a na soustavu Natura 2000). Oba dokumenty byly v souladu se stavebním zákonem projednány také s veřejností a obcemi v červenci 2014 (v Praze dne 8. 7. 2014 a v Brně dne 9. 7. 2014), současně byly vystaveny k připomínkování na internetových stránkách MMR a zaslány sousedním státům prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.

Konečný termín pro zaslání písemných připomínek obcí a veřejnosti byl do 8. září 2014.

Na veřejných projednáních byly promítnuté power pointové prezentace, které jsou identické pro obě veřejná projednání v Praze a Brně. Prezentace je uveřejněna v seznamu připojených souborů vpravo.

Fotografické snímky pořízené na veřejných projednáních:
 

         
 
Dne 30. září 2014 se uskutečnilo jednání se zástupci ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů k vypořádání zásadních připomínek.

Dne 5. prosince 2014 vydalo MŽP stanovisko SEA k návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR, které je zveřejněno v připojených souborech vpravo, včetně odkazu na Informační systém EIA a SEA.

Na konci roku 2014 byl vypracován upravený návrh Aktualizace č. 1 PÚR ČR, ve kterém byly již zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, obdržená stanoviska ministerstev (včetně stanoviska SEA), jiných ústředních správních úřadů, stanoviska krajů, připomínky obcí a veřejnosti a vyjádření sousedních států.

Podle § 33 odst. 8 stavebního zákona byl tento upravený návrh Aktualizace č. 1 PÚR ČR, včetně souvisejících dokumentů (viz níže – dokumenty III, IV, V, a VI), projednán se zástupci ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů dne 20. ledna 2015.

Vláda svým usnesením č. 993 ze dne 1. prosince 2014 odsouhlasila nový termín pro předložení návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR, tj. do 31. března 2015.

V souladu s tímto usnesením vlády byl kompletní materiál zaslán koncem března 2015 na Úřad vlády ČR. Aktualizace č. 1 PÚR ČR byla vládou projednána a schválena dne 15. dubna 2015.

Doposud platná Politika územního rozvoje ČR 2008 přestala v měněných částech platit a platí již Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1.

Výsledné znění Politiky územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1, dále Aktualizace č. 1 PÚR ČR schválena vládou a související materiály jsou zveřejněny na této stránce v seznamu připojených souborů vpravo nahoře.

Poznámka:

  • Materiál VI - Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR na udržitelný rozvoj území zahrnuje vyhodnocení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivu na soustavu Natura 2000;
  • Materiál VIII - Přílohy podle § 34 stavebního zákona obsahuje mj. vyhodnocení stanovisek ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů, připomínek veřejnosti a obcí, vyjádření sousedních států, dále stanovisko SEA vydané Ministerstvem životního prostředí a sdělení MMR, jak bylo stanovisko SEA zohledněno, výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se sdělením, jak bylo toto vyhodnocení zohledněno.