Konzultační výbor pro zpracování Politiky územního rozvoje

04.05.2016: Náplní práce Konzultačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR je zejména zajišťování součinnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů a krajů při pořizování Politiky územního rozvoje ČR, resp. její aktualizace a při poskytování relevantních podkladů. Konzultační výbor dále připravuje návrhy řešení zjištěných problémů k předložení Koordinačnímu výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR.

Členy Konzultačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR jsou:

 • zástupci ministerstev a jiných ústředních správních úřadů (zpravidla na úrovni odborných úředníků); konkrétně jde o tyto instituce:
  • Úřad vlády ČR,
  • Ministerstvo pro místní rozvoj,
  • Ministerstvo dopravy,
  • Ministerstvo životního prostředí,
  • Ministerstvo zemědělství,
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu,
  • Ministerstvo kultury,
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  • Ministerstvo obrany,
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí,
  • Ministerstvo zahraničních věcí,
  • Ministerstvo spravedlnosti,
  • Ministerstvo zdravotnictví,
  • Ministerstvo vnitra,
  • Český báňský úřad,
  • Český statistický úřad,
  • Český úřad zeměměřický a katastrální,
  • Energetický regulační úřad,
  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost;
 • zástupci krajských úřadů (na úrovni výkonných úředníků s kompetencí pro územní plánování) - Krajské úřady všech krajů (včetně Magistrátu hl. m. Prahy);
 • zástupci České komory architektů.

Jednání Konzultačního výboru se dále zúčastňují pracovníci Ústavu územního rozvoje v Brně (zpracovatel Politiky územního rozvoje ČR) a pozvaní experti a hosté.

Náplň práce Konzultačního výboru:

 • zajišťování součinnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů a krajů při pořizování Politiky územního rozvoje ČR, resp. její aktualizace, a při poskytování relevantních podkladů;

 • posuzování a projednávání předkládaných materiálů;

 • projednávání vzájemných územních vazeb a dopadů do území;

 • příprava návrhů řešení zjištěných problémů k předložení Koordinačnímu výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR

Jednání Konzultačního výboru:

Konzultační výbor byl ustanoven v květnu 2004. V období od roku 2004 do současné doby se Konzultační výbor oficiálně sešel patnáctkrát. Za tuto dobu byla pořízena a vládou schválena Politika územního rozvoje ČR 2008, zpracována a vládou projednána Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2008 a pořízena a vládou schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. Nyní je hlavní náplní Konzultačního výboru kontrola plnění úkolů stanovených v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, a v příslušných usneseních vlády. Jedná se o úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady a úkoly pro územní plánování, jejímiž nositeli jsou příslušné kraje.

Předseda Konzultačního výboru:

Ing. Roman Vodný, Ph.D.
ředitel odboru územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj

Sekretariát Konzultačního výboru:

Ing. Filip Novosád
vedoucí oddělení územního rozvoje
odbor územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj
E-mail: filip.novosad@mmr.cz

Ing. Daniela Lešková, CSc.
odbor územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj

E-mail: daniela.leskova@mmr.cz

Připojené soubory