Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Územní plánování a stavební řád > Koncepce a strategie > Politika architektury a stavební kultury ...

Politika architektury a stavební kultury České republiky

17.04.2015: Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Má přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Jejím základním cílem je proto podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Vláda Politiku architektury a stavební kultury České republiky schválila dne 14. 1. 2015 usnesením č. 22.
Materiál shrnuje dosavadní analýzy v řešené oblasti, popisuje základní pojmy a sumarizuje relevantní dokumenty a související právní předpisy. Zejména však definuje vizi a určuje témata a cíle, kterým je třeba se věnovat. Pro jednotlivé cíle definuje opatření, která by měla vést k jejich naplnění.

Naplnění jednotlivých cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky povede ke:
  • kvalitnější architektuře,
  • hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí,
  • přívětivému veřejnému prostoru,
  • harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny,
  • respektu k místním specifikům jednotlivých oblastí v České republice,
  • vnímání architektury jako stávající nebo i budoucí součásti našeho kulturního dědictví.

Politika architektury a stavební kultury České republiky též podporuje vzdělávání odborné i laické veřejnosti a přispívá k podněcování zájmu obyvatel o kvalitu prostředí, ve kterém žijí.

Dokument se věnuje třem základním oblastem, v jejichž rámci řeší celkem 8 témat:
  • Krajina a sídla
1. Uspořádání krajiny a sídel
2. Veřejná prostranství
3. Začlenění staveb do prostředí
  • Stavby
4. Zadávání zakázek
5. Projektování, realizace, životnost a udržitelnost staveb
  • Vzdělávání, osvěta a výzkum
6. Vzdělávání
7. Osvěta a média
8. Výzkum a vývoj
 
Zpracovat Politiku architektury a stavební kultury České republiky uložila vláda usnesením, kterým schválila „Koncepci bydlení České republiky do roku 2020“. Dokument připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s dalšími ministerstvy, jinými ústředními orgány státní správy, krajskými úřady, s Ústavem územního rozvoje, Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, vysokými školami a dalšími.

Dokument zveřejněný na této stránce je brožura obsahující Politiku architektury a stavební kultury České republiky schválenou vládou.

„Analýza stavební kulturybyla zpracována v roce 2013 jako podkladový materiál pro tvorbu Politiky architektury a stavební kultury České republiky.