Vliv Politiky územního rozvoje ČR 2006 na životní prostředí

26.03.2009: Informace o procesu posuzování vlivů Politiky územního rozvoje ČR z roku 2006 na životní prostředí (SEA PÚR ČR).
Politika územního rozvoje ČR 2006 podléhala dle tehdy platných právních předpisů posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

V dubnu 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj vypracovalo oznámení k posouzení vlivů Politiky územního rozvoje (PÚR) na životní prostředí v souladu s citovaným zákonem.

Vyhodnocení Politiky územního rozvoje ČR z roku 2006 na životní prostředí (tj. SEA dokumentace) bylo zpracováno dle náležitostí výše uvedeného zákona a požadavků uvedených v závěru zjišťovacího řízení, které vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 29. června 2005.

Podrobné informace o procesu SEA k Politice územního rozvoje ČR z roku 2006 (včetně závěru zjišťovacího řízení a SEA dokumentace) jsou k nahlédnutí i v Informačním systému EIA/SEA    

Dne 6. března 2006 proběhlo veřejné projednání návrhu koncepce včetně SEA dokumentace (blíže viz přiložený soubor "Zápis z veřejného projednání návrhu koncepce PÚR 2006")

Přehled o došlých vyjádření a připomínek z veřejného projednání koncepce a veřejného projednání vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí jsou uvedeny v přiloženém souboru "Připomínky z veřejného projednání SEA PÚR 2006".

Dne 4. dubna 2006 vydalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) stanovisko dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Toto stanovisko je přiloženo v souboru "Stanovisko MŽP k PÚR 2006".

Nedílnou součástí SEA PÚR ČR z roku 2006 bylo také vyhodnocení Politiky územního rozvoje ČR z hlediska jejího možného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i a 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

SEA k PÚR ČR z roku 2006 byla zpracovávána Regionálním environmentálním centrem ČR a Centrem pro komunitní práci střední Čechy ve spolupráci s externími odborníky. Počáteční práce na SEA PÚR ČR z roku 2006 byly zahájeny v říjnu 2005 ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, které bylo pořizovatelem.