Informace o průběhu pořizování návrhu Politiky územního rozvoje ČR 2008

01.06.2010:

Návrh Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008) byl pořizován na základě § 186 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v souladu s usnesením vlády ČR č. 561 ze dne 17. května 2006, současně s ním byla pořizována i Zpráva o uplatňování PÚR ČR 2006 (tato PÚR ČR byla pořizována jako resortní koncepce a byla schválena vládou ČR v roce 2006 výše zmíněným usnesením č. 561/2006). Součástí návrhu Politiky územního rozvoje ČR 2008 bylo i vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území [dle § 32 odst. 2 a § 35 odst. 2 písm. b) stavebního zákona].

V průběhu 1. pololetí roku 2008 byl návrh PÚR ČR 2008 projednáván v pracovních výborech, tj. Konzultačním výboru a Koordinačním výboru (členové výborů jsou zástupci příslušných ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a krajů).

PÚR ČR 2008 navázala na PÚR ČR 2006, která byla jako resortní koncepce schválena vládou ČR usnesením č. 561/2006. V rámci procesu pořizování PÚR ČR 2008 v režimu stavebního zákona proběhlo v průběhu měsíců června až září 2008 připomínkování materiálu i ze strany veřejnosti. V této souvislosti MMR zveřejnilo příslušný materiál na svých www stránkách (v souladu s § 33 odst. 4 stavebního zákona).

Dne 26.11. 2008 proběhlo projednání upraveného návrhu PÚR ČR 2008 se zástupci příslušných ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a krajů (v souladu s § 33 odst. 6 stavebního zákona). Více o tomto projednání (včetně vypořádání stanovisek, vyjádření a připomínek) viz materiál VII. - podklady podle § 34 písm. 1 stavebního zákona.

Materiál byl po 26.11. 2008 upraven a v průběhu měsíce prosince 2008 se uskutečnila jednání k řešení rozporů a následně byl materiál v druhé polovině prosince 2008 zaslán na Úřad vlády ČR.

MŽP dne 23. ledna 2009 vydalo své stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, znění tohoto stanoviska viz zde    .

Vzheledem k výše uvedenému a k přetrvávajícím rozporům s MŽP byl materiál vládou projednáván a schválen až v průběhu roku 2009.

Návrh PÚR ČR 2008 byl projednán a schválen vládou dne 20.7.2009 usnesením vlády č. 929. 

 

Přehled prací na přípravě PÚR ČR 2008:

leden - květen 2008

- příprava pracovního znění PÚR ČR 2008 ve spolupráci s Konzultačním a v Koordinačním výborem

polovina června - září 2008

- vnější připomínkové řízení, včetně připomínkování ze strany veřejnosti a konzultace se sousedními státy

22.7. 2008 - veřejné projednání v Praze

17.9. 2008 - veřejné projednání v Brně

termín pro zaslání připomínek od resortů a krajů - do 90 dnů od doručení materiálu

25.9. 2008 - termín pro podávání připomínek ze strany veřejnosti a stanovisek sousedních států

říjen - listopad 2008

- úprava materiálu dle vypořádání došlých stanovisek, připomínek veřejnosti a případných vyjádření sousedních států + projednání upraveného materiálu s resorty a kraji (26.11.2008)

prosinec 2008 - zaslání materiálu na Úřad vlády a vyvěšení materiálu na internetové stránky MMR včetně zprávy o projednání návrhu politiky územního rozvoje (včetně vyhodnocení stanovisek, připomínek od veřejnosti, vyjádření sousedních států a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)
 

Zapojení veřejnosti:


Připomínky ze strany veřejnosti k výše uvedeným dokumentům bylo možné zaslat v termínu do 25. září 2008 na MMR, do kompletního materiálu bylo možné rovněž nahlédnout i na sekretariátu odboru územního plánování MMR, Letenská 3, Praha 1.

Dne 22.7. 2008 se uskutečnilo od 16,30 do 19,30 ve velkém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1, veřejné projednání materiálu Politika územního územního rozvoje ČR 2008 včetně souvisejích materiálů.

Účelem veřejného projednání bylo seznámit veřejnost s pracovní verzí návrhu PÚR ČR 2008, s Vyhodnocením vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území, se Zprávou o uplatňování PÚR ČR 2006 a s dalším postupem projednání PÚR ČR 2008. Cílem bylo i poskytnout veřejnosti informace a odborný výklad potřebné k podávání připomínek.

Další veřejné projednání se uskutečnilo dne 17. září 2008 od 16,30 do 19,30 v Sále B. Bakaly, Žerotínovo náměstí 6 v Brně, ve Velkém sále.

Více informací o veřejných projednáních k PÚR ČR 2008 zde.