Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008

26.05.2014: Vláda ČR projednala Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Vláda ČR dne 9. srpna 2013 projednala Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále též „Zpráva“) a na jejím základě rozhodla o zpracování návrhu aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky v souladu s § 35 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
Vláda ČR svým usnesením č. 596 ze dne 9. srpna 2013 mj. schválila návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky, a to v rozsahu uvedeném v části d) Zprávy se zohledněním stanoviska uvedeného v části f) Zprávy, v rozsahu podrobnosti Politiky územního rozvoje České republiky.
 
Vláda ČR uložila ministru pro místní rozvoj zpracovat ve spolupráci s příslušnými ministry, vedoucími ostatních ústředních správních úřadů, hejtmany a primátorem hlavního města Prahy a vládě do 30. listopadu 2014 předložit návrh aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky.  

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008 v souladu s ustanovením § 35 stavebního zákona a v souladu s usnesením vlády č. 700 ze dne 26. září 2012 a to ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji. Obsah Zprávy o uplatňování PÚR ČR je stanoven v § 35 odst. 2 stavebního zákona.

Zpráva vyhodnocuje uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008 schválené usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009 a obsahuje v části d) návrhy na aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky. Zpráva tak plní funkci zadání aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky.
 
Do doby projednání a schválení aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky vládou ČR stále platí Politika územního rozvoje České republiky 2008 schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009.
 
Více informací o Politice územního rozvoje ČR 2008 naleznete v tomto odkazu.