Otázky a odpovědi

 

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

6. Územně plánovací informace

§ 21

Má stavebník požádat o územní rozhodnutí, když loni byla jemu a dalším 8 stavebníkům vydaná společná ÚPI na 9 RD, z toho někteří již stavbu zahájili, ale on zamýšlí stavět jinak než podle vydané ÚPI ?

Územně plánovací informace o možnosti realizace ohlášené stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu poskytnutá v roce 2012 přestala platit dnem 1. ledna 2013, kdy nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., a to i v případě, že od jejího poskytnutí neuplynula doba jednoho roku.  Na tom nic nemění ani skutečnost, že byla vydána jedna územně plánovací informace pro 9 jednotlivých stavebníků, z nichž někteří již stavby provádějí.  To platnost územně plánovací informace nijak neovlivňuje.
 
Stavebníků, kteří již stavbu do 31. 12. 2012 ohlásili,  se  ukončení platnosti územně plánovací informace nedotkne, protože podle bodu 14 přechodných ustanovení k zákonu č. 350/2013 Sb. stavební úřad dokončí postupy, které nejsou správním řízením, k oznámení, ohlášení nebo žádosti podaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podle dosavadních právních předpisů.
 
Stavební zákon nezakazuje vydání „společné “územně plánovací informace pro více staveb realizovaných různými stavebníky.  Pokud se některý z nich rozhodl následně  požádat o vydání územního rozhodnutí, které by řešilo umístění jeho stavby, nic to na platnosti informace pro ostatní nemění, tím spíš pokud začali stavbu již provádět.   Podle §  21 odst. 2 stavebního zákona územně plánovací informace  platí jen po dobu jednoho roku od jejího vydání, bez ohledu na to, zda byla žadateli o její vydání využita.

§ 21 odst. 1 písm. d)

Jak je to po novele s platností územně plánovací informace podle § 21 odst. 1 písm. d) stavebního zákona vydané v loňském roce? Je možné letos na jejím základě vydat písemný souhlas s ohlášením, nebo je třeba znovu stavbu umístit?

Územně plánovací informace  podle  § 21 odst. 1 písm. d)  stavebního zákona je předběžnou informací podle  § 139 správního řádu.
Správní řád v § 139 obecně upravil poskytování určité kvalifikované informace, jíž označil jako „předběžnou informaci“,  kterou může každý požadovat od správního orgánu  v písemné podobě,  pokud tak stanoví zvláštní zákon, a jde-li o informaci o tom,  zda lze určitý záměr uskutečnit jen za předpokladu vydání  rozhodnutí nebo jiného   podmiňujícího úkonu a podle jakých hledisek bude posuzovat žádost o vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, popřípadě, za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět.
Podle § 139 odst.  4 předběžná informace  přestává platit, dostala-li se do rozporu s právním předpisem, který nabyl účinnosti po jejím vydání, nebo  došlo-li ke změně okolností  rozhodných pro její obsah.
Územně plánovací informace poskytnutá v roce 2012 o možnosti realizace ohlášené stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona bez předchozího územního  rozhodnutí nebo územního souhlasu  přestává platit dnem 1. 1. 2013, kdy nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., a to i v případě, že od jejího poskytnutí neuplynula do 31. 12. 2012 doba jednoho roku.
Jinak je tomu v případech staveb ohlášených  do 31. 12. 2012.  Podle bodu 14 přechodných ustanovení k zákonu č. 350/2013 Sb. stavební úřad dokončí postupy, které nejsou správním řízením, k oznámení, ohlášení nebo žádosti podaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podle dosavadních právních předpisů.