Otázky a odpovědi

 

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

35. Změnové zákony

Novela zákona č. 360/1992 Sb.

1. Přinesla novela stavebního zákona nějaké změny v oprávnění autorizovaných techniků, inženýrů a architektů?

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Jedním ze 13 souvisejících zákonů, které byly zákonem č. 350/2012 Sb., novelizovány, je i zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“).
 
Změny autorizačního zákona se týkají § 17 písm. b), § 18 odst. a) a podstatná změna se týká § 19 písm. a).
 
V § 17 písm. b) autorizačního zákona je upřesněno, že autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů), s výjimkou staveb inženýrských.
 
V § 18 písm. a) autorizačního zákona je upřesněno, že autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů), s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním právním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání závazkových vztahů podle obecných právních přepisů.
 
Podle novelizovaného ustanovení § 19 písm. a) autorizačního zákona je autorizovaný technik v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané činnosti:

 • vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí
 • vypracovávat projektovou dokumentaci
jestliže celá přísluší jeho oboru, v ostatních případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace
a v případě oboru pozemní stavby též vypracovávat
 • dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (§ 103 odst. 1 stavebního zákona)
 • dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavby vyžadující ohlášení (§ 104 odst. 1 stavebního zákona) s výjimkou rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci [§ 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona]
 • dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro garáže a ostatní pozemní stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení na pozemku stavby pro bydlení (§ 21 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území)
 • projektovou dokumentaci pro stavby vyžadující ohlášení (§ 104 odst. 1 stavebního zákona) s výjimkou rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci [§ 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona] 
 • projektovou dokumentaci pro garáže a ostatní pozemní stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení na pozemku stavby pro bydlení (§ 21 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území).
V případě dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace u staveb rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci tak může autorizovaný technik v oboru pozemní stavby vypracovávat příslušné části.
 
Podle § 24 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb., lze na pozemcích staveb pro bydlení kromě stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení související s bydlením či bydlení podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Na pozemcích rodinných domů lze dále umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m. Na pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci lze kromě stavby pro rodinnou rekreaci umístit stavbu nebo zařízení související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich. 
 
Projektovou dokumentací podle § 158 odst. 2 stavebního zákona je dokumentace:
 1. stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e)
 2. stavby pro vydání stavebního povolení podle § 115
 3. k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116
 4. k posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117
 5. změn staveb uvedených v písmenech a) až d) před jejím dokončením podle § 118
 6. staveb uvedených v písmenech a) až e) k opakovanému stavebnímu řízení nebo dodatečnému povolení stavby
 7. pro provádění stavby
 8. pro nezbytné úpravy podle § 137, nebo
 9. vodní díla k ohlášení podle § 15a odst. 2 písm. c) vodního zákona.