Otázky a odpovědi

 

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

34. Správní poplatky

Správní poplatky za dělení nebo scelování pozemků

V případě, že není třeba stanovit podmínky pro dělení a stavební úřad vydá pouze sdělení, vybírá se rovněž správní poplatek ?

Dle položky 17 bodu 3 Sazebníku za vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků vybere stavební úřad správní poplatek ve výši 1 000,- Kč. Při dělení a scelování pozemků pro případ, že není třeba stanovit podmínky a stavební úřad nevydává rozhodnutí, ale pouze sdělení, kterým  schválí záměr, správní poplatek se nevybírá.

Správní poplatky a změna stavby před jejím dokončením

Jedná se v případě rozhodnutí podle § 118 odst. 6 stavebního zákona o zpoplatněný úkon?

Položka 18  bod 5 Sazebníku stanoví poplatek 1 000,- Kč za vydání  rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením  (§ 118 odst. 3 stavebního zákona) a v bodě 6 poplatek 500,- Kč  za vydání souhlasu se změnou stavby před dokončením (§ 118 odst. 4 stavebního zákona).  Poplatek za schválení změny stavby před dokončením rozhodnutím vydaným na místě stanoven není a ani z poznámek k položce 18  Sazebníku nevyplývá, že by měl být vybírán.
 

Správní poplatky za stavební úpravy komunikací

Jaký správní poplatek se vybere za ohlášení stavebních úprav komunikací?

Správní poplatek za ohlášení stavebních úprav komunikací vybere stavební úřad dle položky 18  bodu 4 sazebníku správních poplatků ve výši 500,- Kč.

Správní poplatky a umístění veřejné infrastruktury

Jak se sčítáním správních poplatků u umístění veřejné infrastruktury ? (komunikace, voda, kanalizace, elektro)

Pravidlo je dáno v bodě 1 Poznámky k položce 17 sazebníku. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umísťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky (nikoli více staveb uvedených pod týmž písmenem této položky), vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 
Stavební úřad si musí nejprve zjistit, jaký správní poplatek by vybíral, kdyby pro každou z uvedených staveb vydával územní rozhodnutí samostatně a následně sazby sečte.
 
Speciálně jsou upraveny pouze poplatky za vodní díla v bodě 1 písm. g) a h) položky 17.
 
Pro ostatní stavby  veřejné infrastruktury se bude většinou poplatek vybírat podle bodu 1 písm. f) položky 17 , který činí 20 000 Kč za  vydání územního rozhodnutí.
Podle bodů 2, 3 a 4 Poznámky k položce 17 činí  sazba za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení polovinu sazby, tedy 10 000 Kč,  stejně jako za územní souhlas nebo za uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí.

Správní poplatky u souboru staveb

Jak se sčítáním správních poplatků u souboru staveb u RD (RD, 3 přípojky, plot, stavba na hranici na výjimku) ?

Podle staveb uvedených v dotazu může jít jen o umísťování staveb. Pravidlo je jasně uvedené v bodě 1 poznámky k položce 17 sazebníku. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umísťováno více staveb, které jsou pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky. To znamená, že si stavební úřad nejprve určí výši poplatku za umísťovanou stavbu (podle druhu nikoli podle počtu staveb – 3 přípojky jedním územním rozhodnutím/územním souhlasem = jeden poplatek) a částky sečte.
Za vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území činí poplatek 5000 Kč (položka 17 bod 5 sazebníku). Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu (§ 140) vybere stavební úřad poplatek ve výši součtu sazeb uvedených v příslušných bodech položky 17. Bude-li vydáváno rozhodnutí o výjimce jako společné rozhodnutí s územním rozhodnutím o umístění stavby, poplatek činící 5000 Kč se sečte se sazbami za ostatní umísťované stavby.

Správní poplatky a kolaudace

Kdy stavební úřad vybere poplatek za rozhodnutí a kdy poplatek za místní šetření?

Podle položky 18 bod 7 se za vydání kolaudačního rozhodnutí (podle § 82 zákona č. 50/1976 Sb., v souvislosti s § 190 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,) stanoví správní poplatek ve výši  1000 Kč.
Předmětem poplatku podle položky 20 k zákonu o správních poplatcích není místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., ani kontrolní prohlídka stavby při oznámení o záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.
Podle bodu 1 a 2 Poznámky k položce 20 se však poplatek za závěrečnou kontrolní prohlídku vybere, pokud byla žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby (rozumí se až po prodloužené lhůtě, pokud k prodloužení došlo). Podle bodu 2 Poznámky se vybere poplatek také za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby (rozumí se i lhůta prodloužená).
 

Správní poplatky a speciální stavby

Jak zpoplatňovat speciální stavby ?

Za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby studny  a vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel vybere stavební úřad dle položky 17 bodu 1 písmena g) sazebníku správní poplatek ve výši 300,- Kč.
Za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ostatních vodních děl vybere stavební úřad dle položky 17 bodu 1 písmena h) sazebníku správní poplatek ve výši 3 000,- Kč.
Za vydání územního rozhodnutí o umístění ostatních speciálních staveb vybere stavební úřad dle položky 17 bodu 1 písmena f) správní poplatek ve výši 20 000,- Kč.
V případě, že je územní rozhodnutí o umístění stavby nahrazeno územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou, vybere stavební úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 
Za vydání souhlasu s ohlášením speciálních staveb vybere stavební úřad dle položky 18 bodu 4 poplatek ve výši 500,- Kč
 
Za vydání stavebního povolení na stavbu studny a vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel vybere stavební úřad dle položky 18 bodu 1 písmena g) správní poplatek ve výši 300,- Kč.
Za vydání stavebního povolení na stavbu ostatních vodních děl vybere stavební úřad dle položky 18 bodu 1 písmena h) sazebníku správní poplatek ve výši 3 000,- Kč.
Za vydání stavebního povolení na ostatní speciální stavby vybere stavební úřad dle položky 18 bodu 1 písmena f) sazebníku správní poplatek ve výši 10 000,- Kč.
V případě, že je stavební povolení nahrazeno veřejnoprávní smlouvou vybere stavební úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.