Otázky a odpovědi

 

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

21. Užívání staveb

§ 122

Kdy nabývá účinků kolaudační souhlas ?

Stavební zákon výslovně stanoví, že územní souhlas (§ 96 odst. 4 SZ), souhlas s ohlášeným stavebním záměrem (§ 106 odst. 2 SZ), souhlas se změnou v užívání stavby (§ 127 odst. 3 SZ) a souhlas s odstraněním stavby (§ 128 odst. 3 SZ) nabývají právních účinků dnem doručení souhlasu žadateli, stavebníkovi, oznamovateli, resp. vlastníkovi stavby. V § 122 SZ, který upravuje kolaudační souhlas, takové výslovné ustanovení není.
 
Čtyři výše zmíněné souhlasy jsou svým charakterem i účinky téměř shodné a kolaudační souhlas se svým charakterem ani účinky od nich zásadně neliší. Z toho lze dovodit, že i kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem jeho doručení stavebníkovi, který o jeho vydání žádal.

§ 119

1. Platí ustanovení § 119 odst. 3 stavebního zákona pouze pro stavební úřady nebo také pro dotčené orgány? Vztahuje se toto ustanovení pouze na „stavební“ normy nebo všechny?

Uvedené ustanovení uvádí, že pokud během provádění stavby dojde „ke změně českých technických norem nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována dokumentace nebo projektová dokumentace, posuzuje se stavba podle technických norem nebo jiných technických předpisů, které platily v době, kdy byla dokumentace nebo projektová dokumentace zpracována“. Z této formulace nevyplývá, a ani by to nebylo logické, že by se mělo jednat jen o normy „stavební“. Při kolaudacích mohou v praxi přicházet v úvahu též např. normy požární, hygienické, elektrotechnické aj.
Pokud dotčený orgán opírá své závazné stanovisko o normu změněnou či novou a nedá souhlas ke kolaudaci, bude třeba informovat jej o znění § 119 odst. 3 stavebního zákona, které je obecně závazné, tedy i pro něj. Pro vzájemnou součinnost stavebních úřadů s dotčenými orgány platí § 4 stavebního zákona; při řešení popsané situace, resp. pro postup stavebního úřadu jsou relevantní ustanovení jeho odstavců 4 a 8 a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu.