Otázky a odpovědi

 

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

19. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

§ 117

Podle § 117 odst. 4 stavebního zákona je jedním z důvodů pro podání výhrady proti oznámenému stavebnímu záměru zjištění, že autorizovaný inspektor porušil při vystavení certifikátu zákaz činnosti podle § 148 stavebního zákona. Jak stavební úřad takové porušení zjistí?

Podle § 117 odst. 4 stavebního zákona jedním z důvodů, pro které může stavební úřad uplatnit výhradu proti oznámení stavebního záměru je, že autorizovaný inspektor porušil při vystavení certifikátu zákaz činnosti podle § 148 SZ. Toto ustanovení mu zakazuje vykonávat svoji činnost u staveb, na kterých se podílel, podílí nebo má podílet při jejich přípravě anebo provádění sám nebo osoba jemu blízká. Pro účely stavebního zákona se osobou blízkou rozumí

  1. příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel,
  2. osoby, s nimiž je autorizovaný inspektor ve vztahu obchodním jako společník společnosti nebo jako účastník sdružení anebo jako člen družstva, nebo ve vztahu pracovním nebo služebním.
 Stavební zákon neukládá stavebním úřadům povinnost uvedené informace o autorizovaných inspektorech permanentně zjišťovat či shromažďovat. Zmíněnou výhradu budou proto moci uplatňovat,  pokud jim bude taková informace známa například z jejich úřední činnosti nebo například z oznámení
-   některé z osob, které  by jinak byly účastníky stavebního řízení
-  od některého orgánu České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů
   a techniků činných ve výstavbě (§ 24 zákona č. 360/1992 Sb.)
-  od obecního úřadu v místě předmětné stavby
-  z obchodního rejstříku nebo z jiného zdroje.
.