Otázky a odpovědi

 

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

16. Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací

Ohlášení stavby

Minulý rok byla vydána výjimka na odstupovou vzdálenost chaty o velikosti 80m2. Může být po novele stavebního zákona vydán souhlas s umístěním stavby a následné ohlášení stavby, nebo, když byla udělena výjimka se musí i po novele vést územní řízení?

Po 1. 1. 2013 postupuje stavební úřad při umisťování staveb podle novelizovaného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. To neplatí pro správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti novely.  Ta se dokončí podle dosavadních právních předpisů – viz přechodná ustanovení k zákonu č. 350/2012 Sb.
 
Pokud bylo pravomocné rozhodnutí o povolení výjimky vydáno v roce 2012 pro stavbu, pro jejíž umístění po novele stavebního zákona postačí územní souhlas a pro její provedení se vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu, je možné podle našeho názoru pro stavbu vydat územní souhlas a následně může stavebník stavbu ohlásit. Nově totiž je pro územní souhlas výjimka z obecných požadavků na využívání území možná a nově podle § 96 odst. 3 písm. b) stavebního zákona k žádosti o územní souhlas žadatel připojí rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4 stavebního zákona, to znamená připojí rozhodnutí o povolení výjimky z příslušného ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. Je též možné ve smyslu § 96a stavebního zákona, aby stavební úřad vydal společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, jestliže stavebník podá současně žádost o územní souhlas a ohlášení stavebního záměru, které splňují požadavky § 96 a 105 stavebního zákona.
 

§ 104

1. Lze u stavby podle § 104 odst. 1 písm.c) prodloužit lhůtu dočasnosti v době trvání dočasnosti?

Podle § 2 odst. 3 je stavba dočasná stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavby specifikované v § 104 odst. 1 psím. c) stavebního zákona vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu mj. jen za podmínky, že se jedná o stavby dočasné „ na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit“. Stavební zákon toto stanoví výslovně, proto stavebník, který podává ohlášení takovéto stavby po 1. 1. 2013 si musí být vědom skutečnosti, že není možné u takové stavby prodloužit dobu dočasnosti ani v době trvání dočasnosti ani po jejím uplynutí. Pokud stanovená doba dočasnosti stavby uplyne, musí stavební úřad vlastníkovi této stavby  nařídit její odstranění podle § 129 odst. 1 písm. g) stavebního zákona.

§ 107

Písemný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydává stavební úřad ve lhůtě 30 dnů, musí ve stejné lhůtě také vydat usnesení o „překlopení“ do stavebního řízení?

Stavební zákon v § 107 odst. 1  sice   lhůtu pro vydání usnesení, kterým stavební úřad rozhodne o provedení stavebního řízení, výslovně nestanoví,  lze však  sotva pochybovat o tom,   že by uvedená lhůta měla být delší než   30 denní lhůta  pro vydání písemného souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem.  V této lhůtě má stavební úřad přezkoumat, zda ohlášený stavební záměr splňuje požadavky stanovené v § 106 odst. 1 stavebního zákona. Zjistí-li, že splňuje, vydá písemně souhlas s ohlášením, zjistí-li, že tomu tak není, vydá usnesení o „překlopení“ do stavebního řízení. 
 
V této souvislosti je třeba připomenout, že novela stavebního zákona (zák. č. 350/2012 Sb.) přinesla významnou kvalitativní změnu. Souhlas s ohlášeným stavebním záměrem musí být dán vždy písemně; souhlas nabývá právních účinků dnem jeho doručení stavebníkovi (§ 106 odst. 1 a 2 stavebního zákona). Znamená to, že 30 denní lhůta pro vydání  souhlasu s ohlášením je  pro stavební úřad pouze tzv. pořádková lhůta, jejím marným uplynutím nevzniká stavebníkovi právo realizovat ohlášený záměr.
 
Nedodržení lhůty stavebním úřadem může být kvalifikováno jako nečinnost. Podle § 106 odst. 2 stavebního zákona  se na projednávání ohlášení nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Část první obsahující základní zásady činnosti správních orgánů se však na ně vztahuje. Podle § 6 odst. 1 správního řádu musí proto stavební úřad vyřizovat podané ohlášení bez zbytečných průtahů. Neučiní-li stavební úřad příslušný úkon (písemný souhlas s ohlášením) v zákonem stanovené lhůtě, nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena (usnesení o „překlopení“ do stavebního řízení), použije se ke zjednání  nápravy ustanovení o ochraně  před nečinností (§ 80 správního řádu).