Otázky a odpovědi

 

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

15. Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

Vedení technického zařízení uvnitř budov

Ze stavebního zákona vypadlo z výčtu staveb "vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy", vyžaduje toto vedení nově nějaké povolení?

 Technické zařízení uvnitř budovy je její nedílnou součástí. Bez technického zařízení by budova nemohla splňovat všechny technické požadavky tak, aby byla vhodná pro určené využití. Budova včetně technického zařízení je jednou stavbou.
Pojem stavba je ve stavebním zákoně definován v § 2 odst. 3. Dále je v § 2 odst. 4 stanoveno, že pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část (tj. např. technické zařízení budovy) nebo změna dokončené stavby. Změna dokončené stavby je definována v § 2 odst. 4. Kromě toho v § 3 odst. 4 stavební zákon také definuje údržbu stavby. V případě dokončené stavby mohou nastat pouze 4 případy – nástavba, přístavba, stavební úprava, údržba.
V případě jakýchkoliv úprav technického vedení v budově se bude jednat o stavební úpravy nebo o údržbu; také v případě provádění nových technických vedení v budově se jedná o stavební úpravu - změnu dokončené stavby. To, jaký povolovací režim bude použit, musí stavební úřad posoudit podle konkrétního stavebního záměru:
Stavební úpravy a udržovací práce nevyžadující ohlášení ani stavební povolení:
§ 103 odst. 1:

  1. udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou
  2. stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou
Stavební úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení:
§ 104 odst. 1:
  1. udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c)
  2. stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
Stavební úpravy, které nesplňují podmínky § 103 odst. 1 písm. d) ani § 104 odst. 1 písm. k) vyžadují projednání ve stavebním řízení.

§ 103

Některá energetická vedení po novele nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, vyžadují územní posouzení. Jak a kdy se u těchto staveb bude řešit titul k pozemku a oprávnění provést stavbu?

Stavební úřad v územním řízení o umístění stavby vyžaduje prokázání vztahu žadatele k pozemku, na němž má být záměr realizován, způsobem upraveným v § 86 odst. 3 stavebního zákona. Podle uvedeného ustanovení, pokud žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo ke stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.
 
Stavební úřad bude v územním řízení zkoumat, zda žadatel má takový vztah k dotčeným pozemkům, který pro vydání územního rozhodnutí vyžaduje stavební zákon.  Nic jiného mu zákon neukládá ani jej k jinému postupu nezmocňuje. Jen v případech, kdy je možné pro realizaci stavby ve veřejném zájmu vyvlastnit, může vydat územní rozhodnutí bez takových dokladů. Investor pak musí pro realizaci záměru potřebné právo k cizímu pozemku nebo stavbě získat buď dohodou s jeho vlastníkem, nebo požádat vyvlastňovací úřad o vyvlastnění potřebných práv.
 
U energetických staveb sloužících distribuci a přenosu elektrické energie, distribuci nebo přepravě plynu  či pro rozvod tepelné energie jsou  povinnosti a oprávnění jejich provozovatelů upraveny v energetickém zákoně, včetně postupu při získávání práv k pozemkům potřebným pro jejich realizaci. Na tom novela stavebního zákona nic nezměnila.
 
Stavební zákon  již před novelou provedenou zákonem č. 350/2012 Sb. stanovil v § 103, které stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, některé z nich vyžadovaly územní souhlas popřípadě územní rozhodnutí, jiné mohly být realizovány dokonce bez jakéhokoli povolení stavebního úřadu. To však neznamená, že stavebníci v těchto případech nemusí respektovat vlastnické právo jiných osob.