Otázky a odpovědi

 

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

12. Územní souhlas

§ 96

Jaké je třeba doložit majetkoprávní doklady při vydávání územního souhlasu pro umisťování veřejné technické infrastruktury?

Podle § 96 odst. 3 písm. a) stavebního zákona k žádosti o územní souhlas žadatel připojí doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86 odst. 3. § 86 odst. 3 stavebního zákona upravuje žádost o vydání územního rozhodnutí, a to takto: „Jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.“
Zákon tedy ukládá žadateli, pokud žadatel není vlastníkem pozemku nebo jiným způsobem neprokáže vlastnické právo k pozemku, povinnost připojit k žádosti o územní souhlas smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (v dotazovaném případě smlouvu nebo doklad o právu provést liniovou stavbu). Dokladem o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření obecně může být např. nájemní smlouva, nebo doklad o zřízení práva věcného břemene opravňující žadatele provést např. stavbu na cizím pozemku. Tato zákonná povinnost se promítá do bodu č. 1 části B formuláře pro žádost o územní souhlas (viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.).
Ustanovení § 96 odst. 3 písm. a) stavebního zákona ovšem současně umožňuje, aby v případě, že si žadatel výše uvedený doklad neobstará, postačilo, že k žádosti o územní souhlas připojí pouze souhlas vlastníka předmětného pozemku, obdobně jako je to možné u žádosti o vydání územního rozhodnutí. Tato možnost se promítá do bodu č. 2 části B formuláře pro žádost o územní souhlas. Z uvedeného je podle našeho názoru zřejmé, že k žádosti o územní souhlas se připojí buď příloha uvedená pod bodem č. 1, nebo příloha uvedená pod bodem č. 2 části B formuláře.

§ 96 odst.3 písm. a)

Je třeba mít ověřené podpisy na dokladech o právu provést stavbu?

Dokladem o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám jsou ve smyslu § 96 odst. 3 písm. a), na který odkazujete, obdobně je obsaženo v ustanovení § 78a odst. 2 a v § 86 odst. 2 písm. a), správní rozhodnutí podle dříve platných právních předpisů, na základě kterých vznikla věcná břemena opravňující stavebníka provést stavbu. Tato břemena se neevidovala a nejsou zapsána v katastru nemovitostí, např. u staveb technické infrastruktury.
 

§ 96 odst. 3 písm. d)

Je nutné dokládat souhlasy všech vlastníků sousedních pozemků, i když jejich práva nebudou stavebním záměrem dotčena?

 Podle tohoto ustanovení musí být k žádosti o vydání územního souhlasu, tzn. vždy, doloženy souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práv k pozemků nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu. Jedinou výjimkou, kdy tento souhlas nemusí být doložen, je v případě, že se jedná o záměr uvedený v § 103 stavebního zákona, a současně je umístěn v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m. Současně je možné ve smyslu § 96 odst. 5 stavebního zákona doložit již k žádosti i souhlasy dalších osob, jejichž práva mohou být záměrem přímo dotčena. Pokud je totiž takový souhlas doložen již k žádosti, pak tato osoba již nemůže v další fázi nic namítat.

§ 96 odst.4 - doručování územního souhlasu

Je nutné vyznačovat účinnost a to všem ostatním kromě stavebníka?

Podle ustanovení § 96 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nabývá územní souhlas právních účinků dnem doručení žadateli. Územní souhlas se mu doručuje spolu s ověřeným situačním výkresem. S vyznačením účinnosti se doručuje osobám uvedeným, které daly podle § 96 odst. 3 písm. d) souhlas k žádosti žadatele, dále se doručuje dotčeným orgánům a místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a dále stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby podle § 15 a 16 zákona. Tento zásadní požadavek zákona, doručování územního souhlasu s vyznačením účinnosti dotčeným subjektům, je svým způsobem opravdu zatěžující. Jedná se o úpravu, která byla ve znění stavebního zákona provedena až zásahem v legislativním procesu, a bohužel nekoresponduje s doručováním např. ohlášení, které má stejnou formu jako územní souhlas, ale nemusí být doručeno s vyznačením účinnosti. Nicméně tento zákonný požadavek je nutné respektovat a aplikovat v rozhodovací praxi stavebních úřadů.