Otázky a odpovědi

 

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

10. Společné územní a stavební řízení

§ 94a)

Je nutné vydávat usnesení o spojení územního a stavebního řízení?

Při postupu podle § 94a, vedení společného územního a stavebního řízení, již stavební úřad nevydává usnesení o spojení těchto dvou řízení. § 94a upravuje podmínky pro vedení společného řízení, což je speciální úprava ve vztahu k § 140 správního řádu. Podle § 192 odst. 1 stavebního zákona se na postupy a řízení použijí ustanovení správního řádu, pokud stavební zákon nestanoví jinak.
Z ustanovení § 94a vyplývá, že podá-li stavebník společnou žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení a současně připojí společnou dokumentaci, je zahájeno společné řízení, které je zahájeno dnem podání této společné žádosti. Při vedení společného řízení postupuje stavební úřad podle ustanovení § 94a stavebního zákona.

§ 94a)

K projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí. Bude se nařizovat ke každému řízení jednání zvlášť, nebo bude jen jedno společné, kde se společně projednají námitky a připomínky účastníků řízení ?

 Rámcová ustanovení o společném řízení a o podmínkách, za kterých může správní orgán spojit různá řízení, k nimž je příslušný, obsahuje § 140 správního řádu. Toto ustanovení se podle § 1 odst. 2 správního řádu použije, pokud zvláštní zákon nestanoví jiný postup.  V podstatě  stejně vyznívá ustanovení  § 192 odst. 1 stavebního zákona, který takovým zákonem je.
 
Vedení společného územního a stavebního řízení speciálně upravuje ustanovení § 94a stavebního zákona. S přihlédnutím k potřebám a srozumitelnosti úpravy tohoto zjednodušujícího institutu, který může významně přispět ke snížení administrativní náročnosti, je společné řízení nastaveno jako jedno řízení.
 
Podle ustanovení § 94 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad nařídí k projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí ústní jednání.  Z dikce použité v tomto ustanovení i v následujících odstavcích § 94a (jednotné číslo) není pochyb o tom, že jde o jedno společné jednání, ve kterém stavební úřad projedná námitky účastníků společného řízení jak proti umístění, tak proti povolení požadovaného stavebního záměru. Pro jejich uplatnění i pro posuzování námitek stavebním úřadem se použijí ustanovení § 89 a § 114 stavebního zákona obdobně; o podmínkách pro uplatňování námitek musí být účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení společného řízení.

§ 94a) odst. 5

Výroková část společného rozhodnutí obsahuje výrok o umístění stavby a výrok o povolení stavby. Bude též platit, že se každý výrok odůvodňuje zvlášť a poučení o odvolání bude pro každý výrok zvlášť?

Ve společném územním a stavebním řízení se vydává jedno společné rozhodnutí o dvou výrocích.
To platí v případech, kdy k přezkoumání obou výroků společného rozhodnutí, tj. výroku o umístění
stavby a výroku o povolení stavby, je v odvolacím řízení příslušný tentýž odvolací správní orgán. V
případech, kdy tomu tak nebude, je postup upraven v § 140 odst. 7 správního řádu. Obsahové náležitosti společného rozhodnutí stanoví prováděcí vyhláška č. 503/2006 Sb. po její novele.
 
Odůvodnění společného rozhodnutí je třeba formálně uspořádat odděleně tak, že se každý výrok odůvodní zvlášť. Odpovídá to struktuře výrokové části rozhodnutí a přispěje to k větší  přehlednosti a srozumitelnosti  odůvodnění.
 
Pro poučení o odvolání proti společnému rozhodnutí stavební zákon zvláštní úpravu neobsahuje, takže se použije ustanovení § 68 odst. 5 správního řádu. Podle něho se v poučení účastníků řízení uvede, zda a v jaké lhůtě je možné proti rozhodnutí podat odvolání, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání  rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.
 
Podle § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. U těch společných rozhodnutí, kdy o odvolání proti jeho výrokům nebude příslušný rozhodovat tentýž odvolací správní orgán a budou vydávána dvě rozhodnutí, je třeba poučení o odvolání
uvést pro každý výrok zvlášť.
 
Protože v praxi zřejmě nebude výjimečné odvolání jen proti jednomu z výroků společného rozhodnutí, bylo by v této souvislosti pro účastníky řízení přínosné informovat je (poučit ve smyslu § 4 odst. 2 správního řádu) též o tom, že podle § 94a odst. 5 stavebního zákona výrok o povolení stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění stavby. Po dni nabytí právní moci tohoto výroku pak stavební úřad postupuje podle § 92 odst. 4 stavebního zákona a po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby podle § 115 odst. 4 stavebního zákona.