Otázky a odpovědi

 

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

1. Základní pojmy

§ 3 odst. 1 SZ - Význam slova "podstatně"

Můžete vysvětlit význam slova podstatně v souvislosti s ustanovením § 3 stavebního zákona – terénní úprava?

Odpověď
Dle § 3 odst. 1 stavebního zákona se terénní úpravou rozumí terénní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry,….

Novela stavebního zákona nepřinesla do definice terénních úprav žádnou změnu. Stejnou definici obsahoval již stavební zákona č.50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Terénní úpravy musí být takového rozsahu co do velikosti upravované plochy, množství odebírané nebo navážené zeminy a změn konfigurace terénu (např. změna sklonu), aby došlo k podstatné změně vzhledu prostředí nebo odtokových poměrů. Zda jsou tyto podmínky splněny, posuzuje příslušný stavební úřad. Při posuzování odtokových poměrů postupuje stavební úřad v součinnosti s vodoprávním úřadem.

Dle slovníku se pod významem slova podstatně rozumí zásadně. Podstatnou změnou se rozumí změna zásadní, základní, důležitá.
Co je podstatné pro jednoho, nemusí být podstatné pro druhého. 
V případě posuzování terénních úprav je na posouzení příslušného stavebního úřadu a na jeho zhodnocení všech okolností konkrétního případu, jak a zda jsou naplněny znaky podstatné změny vzhledu prostředí a změny odtokových poměrů.
Definici, kdy jde o podstatnou změnu obecně stanovit nelze.

Slovo podstatně je v právním řádu slovem poměrně frekventovaným, je užíváno ve smyslu zásadně, významně. 

§ 2 odst. 1 písm. c) SZ – Výpočet zastavěné plochy pozemku

Bylo-li vydáno jak územní rozhodnutí, tak i stavební povolení na pozemky pod společným oplocením, měl by stavební úřad při následných změnách předmětné stavby vycházet při výpočtu procenta zastavěnosti z celkové výměry těchto pozemků?

Odpověď
Zastavěnost předepsanou územně plánovací dokumentací (podrobnost územního plánu) a vyjádřenou v procentech je třeba vztahovat k celkové ploše všech pozemků, vymezených a určených k umístění stavby územním rozhodnutím. To znamená, že zastavěnost se vztahuje k ploše stavebního pozemku, který je definován v § 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dále „SZ“) jako pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem.
Při umístění nové stavby pravomocné územní rozhodnutí vymezí stavební pozemek. Změna dokončené stavby (přístavba) se umisťuje na zastavěném stavebním pozemku, který je definován v § 2 odst. 1 písm. c) SZ jako pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. Procentuální zastavěnost a její výpočet ze zastavěné plochy stávající stavby včetně zastavěné plochy navrhované přístavby se vztahuje k celkové výměře zastavěného stavebního pozemku.
Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr, který musí být v souladu s požadavky uvedenými v § 90 SZ. Základním hlediskem posuzování umístění záměru žadatele v území je soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací, to znamená soulad s územním plánem. Mimo zastavěné území může být umístěna stavba, kromě případů uvedených v § 18 odst. 5 stavebního zákona, upravujícím možnost umístění staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území, v zastavitelné ploše, která je definována v § 2 odst. 1 písm. j) SZ jako plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje.
Při projednání změny stavby před jejím dokončením, která spočívá ve zvětšení zastavěné plochy dříve umístěné a povolené stavby, je třeba rozhodnout také o změně územního rozhodnutí. Návrh na změnu územního rozhodnutí projedná stavební úřad ve smyslu § 94 odst. 1 SZ v rozsahu této změny. Změnou územního rozhodnutí se jeho dosavadní část nahradí novým územním rozhodnutím.
Původní územní rozhodnutí na stavbu určilo, které pozemky jsou stavebním pozemkem. Pokud žadatel navrhuje změnu stavby před jejím dokončením umístit na tomto stavebním pozemku, nemůže stavební úřad při změně územního rozhodnutí určit k umístění stavby jiné pozemky, než byly určeny v původním územním rozhodnutí, neboť je vázán návrhem na změnu územního rozhodnutí. To znamená, že stavební úřad bude vycházet při výpočtu procenta zastavěnosti změnou stavby před jejím dokončením z celkové výměry stavebního pozemku, přestože v souladu s územním plánem lze stavbu umístit pouze na části stavebního pozemku.