Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2008 je v připomínkovém řízení

26.02.2013: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) rozeslalo Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále též „Zpráva“) do vnějšího připomínkového řízení a současně umožnilo podávat k ní připomínky ze strany obcí a veřejnosti na základě § 35 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zpráva vyhodnocuje uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále též „PÚR ČR“) schválené usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009 a obsahuje návrhy na její aktualizaci. Obsah Zprávy o uplatňování PÚR ČR se řídí ustanovením stavebního zákona.
 
Zpráva byla zpracována Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji. Po projednání má být zpráva předložena ke schválení vládě v termínu do 20. července 2013. Vláda na základě této Zprávy rozhodne o pořízení aktualizace nebo o zpracování nového návrhu PÚR ČR. Podle návrhu MMR by měla být zpracována aktualizace a v termínu do 31. května 2014 předložena vládě ke schválení.
 
Stavební zákon umožňuje podání písemných připomínek ke Zprávě i ze strany obcí a veřejnosti. Připomínky ke Zprávě lze uplatnit v termínu do 29. března 2013 těmito způsoby:
 
1) Elektronicky na emailovou adresu: zpravapur@mmr.cz
(do předmětu prosím uvádějte: Zpráva o uplatňování PÚR ČR 2008)
 
2) Písemně na adresu:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
 
Kompletní materiál:

Znění pro vnější připomínkové řízení – únor/březen 2013:
Více informací naleznete na webových stránkách MMR, na internetové adrese: http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008 . 

Kategorie:

Aktuality