Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu ze SC 3.3 na podporu územních plánů, regulačních plánů a územních studií

26.10.2015: V rámci Integrovaného regionálního operačního programu je součástí prioritní osy 3 „Dobrá správa územní a zefektivnění veřejných institucí“ specifický cíl 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“ (SC 3.3 IROP).
Ze SC 3.3 IROP byly vyhlášeny výzvy na tyto aktivity:

1) Územní plány

Dne 31. 7. 2015 byla vyhlášena 2. výzva IROP zaměřená na zpracování územních plánů a zpracování změn územních plánů, s datem ukončení příjmu žádostí do 31. 3. 2017. Celková alokace této výzvy je 630 mil. Kč.

Územní plány/změny územích plánů lze realizovat pouze na území obce s rozšířenou působností.

2) Regulační plány

Dne 16. 9. 2015 byla vyhlášena 3. výzva IROP zaměřená na zpracování regulačních plánů nenahrazujícího územní rozhodnutí z vlastního podnětu obce, rovněž s datem ukončení příjmu žádostí do 31. 3. 2017. Celková alokace této výzvy je 235,2 mil. Kč.

Regulační plány lze realizovat pouze na území obce s rozšířenou působností.

3) Územní studie

Dne 8. 10. 2015 byla vyhlášena 9. výzva IROP zaměřená na zpracování územních studií, s datem ukončení příjmu žádostí, shodně s předchozími dvěma aktivitami, do 31. 3. 2017. Celková alokace této výzvy je 450 mil. Kč.
Územní studie podporované ze SC 3.3 IROP musí být zaměřeny na:

  • veřejnou infrastrukturu (a to technickou a dopravní infrastrukturu ve vazbě na TEN-E a TEN-T nebo na záměry z PÚR, nebo na veřejná prostranství),
  • na řešení krajiny.

Územní studie lze realizovat na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností.


V celém specifickém cíli 3.3 IROP jsou příjemci pouze obce s rozšířenou působností (ORP).
 
Příjem elektronických žádostí o podporu probíhá prostřednictvím aplikace MS2014+    . V případě aktivity na zpracování územních studií začne příjem žádostí dne 29. 10. 2015.
 
Podrobnější informace k výzvám z IROP najdete zde    .

Informace k jednotlivým výzvám ze SC 3.3 IROP najdete rovněž, a to včetně metodických návodů, na  stránkách Ústavu územního rozvoje    .