Novela stavebního zákona

26.10.2012: Dne 1. 10. 2012 podepsal prezident republiky dlouho připravovanou novelu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). Novela vyšla ve Sbírce zákonů 22. října 2012 pod číslem 350/2012 Sb. a nabude účinnosti dne 1. 1. 2013.
Novela stavebního zákona nemění koncepci platného zákona. Jejím účelem je zpřesnit znění jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační problémy. Novela reaguje mimo jiné i na judikaturu Nejvyššího správního soudu, spojuje procesy územního plánování a posuzování vlivů na životní prostředí a zjednodušuje pořizování politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje z důvodu veřejného zájmu.  Dále se novelou odstraňují nedůvodné odchylky od správního řádu jako obecného procesního předpisu. Navrhované změny by měly vést k časovým i finančním úsporám obcí při pořizování územně plánovací dokumentace, zejména u obcemi nejčastěji pořizovaných územních plánů. Zpřesnění právní úpravy by ve svém důsledku rovněž mělo vést k redukci počtu případů, kdy je rušena územně plánovací dokumentace pro rozpor s právními předpisy.

Text novely je k dispozici zde    

Přechodná ustanovení k novele stavebního zákona obsahuje článek II zákona č. 350/2012 Sb.

Novelou stavebního zákona se mění i zákony se stavebním zákonem související, např. zákon o poplatcích.
 
Na základě zmocnění, které je obsaženo v čl. III novely, bude ještě v letošním roce zveřejněno ve Sbírce zákonů úplné znění stavebního zákona.