MMR připravilo semináře k pořizování územních studií krajiny podporovaných z IROP

11.07.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dva semináře pro obce s rozšířenou působností a krajské úřady k pořizování územní studie krajiny, které jsou jedním z nástrojů územního plánování, podporovaným ze specifického cíle 3.3 Integrovaného regionálního operačního programu. Na seminářích byl mj. prezentován pilotní projekt územní studie krajiny na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov a současně s tím také metodický pokyn k zadání územní studie krajiny, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.
Fotografie z pražského semináře
První seminář se uskutečnil dne 20. června 2016 v Praze, další dne 22. června 2016 v Olomouci. Obsah obou seminářů byl totožný.

Územní studie krajiny je zpracovávána pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností. Na zpracování této územní studie lze žádat dotaci ze specifického cíle 3.3 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Územní studie je v takovém případě spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 85 %, 5 % z částky je spolufinancováno ze státního rozpočtu a pouze 10 % z částky hradí žadatel, tedy obec s rozšířenou působností.

Územní studie krajiny poskytuje jedinečnou příležitost pro řešení volné krajiny v  celé její úplnosti a komplexnosti a to včetně koordinace soukromých a veřejných zájmů v krajině.

Zatímco potřeby rozvoje a ochrany zastavěného území včetně vymezování zastavitelných ploch jsou dostatečně řešeny v územně plánovacích dokumentacích, řešení volné krajiny nebylo dosud navrhováno v potřebné komplexitě a podrobnosti i s ohledem na skutečnost, že pro její řešení chybí kvalitní podklady, které by ji řešily podrobně a komplexně ve všech souvislostech a návaznostech. Možnost zpracování územní studie krajiny je také příležitostí postihnout nadmístní vazby v krajině, které v rámci území jedné obce nejsou řešitelné.

Stále více je nutné věnovat se v území, a ve volné krajině zvláště, problémům způsobeným měnícím se klimatem (povodně x sucho). Územní studie krajiny tak musí reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. Adaptační strategie) a na její národní ekvivalent, kterým je dokument Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. Adaptační strategie ČR). S tím souvisí také změny v biologické rozmanitosti, prostupnost a přístupnost krajiny, včetně jejího využívání člověkem, protipovodňová a protierozní opatření v krajině nebo tzv. zelená infrastruktura.  V neposlední řadě je nutné zmínit také významnou vazbu na Evropskou úmluvu o krajině.

Prezentace ze seminářů jsou zveřejněny na stránkách Ústavu územního rozvoje    .