Informace o stavu zabezpečení podmínek pro jmenování autorizovaným inspektorem

01.06.2010: K zabezpečení podmínek pro jmenování autorizovaným inspektorem podle § 143 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), byla učiněna následující opatření:

Podle § 150 odst. 1 stavebního zákona byla s účinností od 1.1.2007 zřízena 12-tičlenná Koordinační rada pro autorizované inspektory (Rada) jako společný koordinační orgán České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která zpracovává podklady pro vyjádření komor ke jmenování autorizovaným inspektorem a zabezpečuje jednotný postup komor při provádění přípravy a zkoušek uchazečů, vedení evidence autorizovaných inspektorů a další úkony s tím související. Složení Rady schválil ministr pro místní rozvoj rozhodnutím č. 410 /2006 z 19.12.2006.

S účinností od 15.1.2007 jmenoval ministr pro místní rozvoj rozhodnutím č. 3 /2007 z 8.1.2007 v souladu s § 143 odst. 1 písm. e) stavebního zákona odbornou komisi pro zkoušky uchazečů o jmenování autorizovaným inspektorem(Komise), z jejíž členů bude Rada ustavovat jednotlivé 5-členné zkušební komise pro zkoušky uchazečů o jmenování autorizovaným inspektorem a jmenovat jejich předsedy. Komise je složena ze 40-ti významných odborníků činných ve výstavbě (30 architektů a stavebních inženýrů a 10 právníků) na základě doporučení uvedených komor a České společnosti pro stavební právo.

Na prvním zasedání Rady, konaném 3.1.2007, byl zvolen jejím předsedou doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., prorektor pro výstavbu ČVUT Praha a místopředsedou JUDr. Miroslav Hegenbart, člen představenstva České společnosti pro stavební právo. Byla projednána organizační, finanční a metodická opatření, která je nutno učinit, aby komory mohly co nejdříve vyhlásit první termín zkoušek.

Tím byly vytvořeny základní institucionální předpoklady, které jsou nezbytné pro zahájení procesu přípravy a zkoušek uchazečů o jmenování autorizovaným inspektorem.

Důležité skutečnosti, které se týkají organizace přípravy a zkoušek uchazečů o jmenování autorizovaným inspektorem a souvisejících činností, budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.