Evidence územně plánovací činnosti

01.06.2010: Evidence územně plánovací činnosti ve smyslu § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 23 vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Evidence územně plánovací činnosti ve smyslu § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 23 vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Metodika OÚP MMR pro evidenci územně plánovací činnosti    

Evidence územně plánovací činnosti - územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů    

Nabídka ploch zastavitelného území vymezených schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem