Informace a aktuality

V rubrice naleznete aktuální i průběžné informace k problematice územního plánování a stavebního řádu, zprávy o důležitých akcích, vyhlašovaných výzvách, upozornění pro odbornou i neodbornou veřejnost.


Starší informace a aktuality jsou umístěny v sekci "Archiv sekce Informace a aktuality" níže.

5. května 2017: Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Asociací urbanismu a územního plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým ...

29. března 2017: Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 12/2017 Sb. m. s. ze dne 10. 2. 2017 bylo vyhlášeno nové znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině.

24. března 2017: ŘO IROP oznámil, že dne 24. 3. 2017 byla vydána aktualizace textu 9. výzvy „Územní studie“.

16. března 2017: Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj byl schválen seznam akcí k financování územních plánů pro rok 2017.

5. prosince 2016: Úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj na projekty pořízení územních studií krajiny mohou zároveň čerpat desetiprocentní dotaci z ...

5. prosince 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v průběhu listopadu 2016 sérii seminářů o možné podpoře pořízení dokumentů územního rozvoje v programovém období 2014 – 2020. Semináře byly pořádány ve spolupráci s Centrem ...

12. října 2016: Odbor územního plánování MMR zrealizoval konzultační semináře k výzvě, která byla vyhlášena dne 17. 10. 2016. V přiloženém článku naleznete prezentaci ze semináře.

Fotografie z pražského semináře

11. července 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dva semináře pro obce s rozšířenou působností a krajské úřady k pořizování územní studie krajiny, které jsou jedním z ...

18. května 2016: Řídicí orgán IROP vydal dne 13. 5. 2016 aktualizaci Specifických pravidel výzvy č. 2 Územní plány, výzvy č. 3 Regulační plány a výzvy č. 9 Územní studie. Aktualizace uvedených pravidel jsou platné a závazné od 13. 5. ...

24. března 2016: Legislativní rada vlády na svém 175. zasedání ve čtvrtek 24. března 2016 měla na programu projednání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a další související zákony.

11. března 2016: Dne 8.3.2016 rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 29/2016 byl schválen seznam akcí k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro program „Podpora územně plánovacích činností obcí“ na podprogram „Podpora ...

24. února 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj nechalo zpracovat studii, zabývající se dopady architektonické činnosti na ekonomiku ČR. Studie hodnotí, jaký vliv má kvalita projekční a plánovací praxe na ekonomickou výkonnost České ...

20. listopadu 2015: Vyhlášení vítězů tradiční celostátní soutěže proběhlo 11. 11. 2015.

9. listopadu 2015: Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v Ostravě ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 jubilejní 20. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Na přípravě konference se podílel Ústav územního rozvoje.

26. října 2015: V rámci Integrovaného regionálního operačního programu je součástí prioritní osy 3 „Dobrá správa územní a zefektivnění veřejných institucí“ specifický cíl 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního ...

V této sekci jsou zařazeny staré informace a aktuality. MMR zveřejňuje tyto materiály pouze jako informační.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven