Vybrané údaje o bydlení 2013

30.05.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je ústředním orgánem státní správy, do jehož kompetencí mimo jiné spadá oblast politiky bydlení. V rámci této kompetence ministerstvo každoročně vybírá z existujících datových zdrojů některé údaje vztahující se k problematice bydlení, a to včetně mezinárodního srovnání. Takto získaná souborná data slouží resortu jako jeden z podkladů pro jeho analytickou a koncepční práci a současně umožňují informování široké veřejnosti. Zvláštní pozornost je v letošní publikaci věnována spotřebě energie v domácnostech (6. kapitola). Úspora spotřeby energie je součástí cílů EU - snížit emise skleníkových plynů, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie, zvýšit energetickou účinnost.
Publikace „Vybrané údaje o bydlení 2013“ obsahuje údaje z oblasti bydlení v členění na následující kapitoly:

1. kapitola Bydlení v roce 2013
2. kapitola Bytová politika a podpory bydlení v roce 2013
3. kapitola Bydlení - Domovní a bytový fond podle sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011
4. kapitola Bytová výstavba
5. kapitola Stavebnictví
6. kapitola Energie
7. kapitola Ceny
8. kapitola Náklady na bydlení
9. kapitola Úvěry na bydlení

Publikace obsahuje údaje za rok 2013, pokud není uvedeno jinak.

Podpora v oblasti bydlení je poskytována více resorty:

- Ministerstvem pro místní rozvoj (programy podpor MMR a Státního fondu rozvoje bydlení),

- Ministerstvem financí (stavební spoření, daňové úlevy),

- Ministerstvem životního prostředí (Zelená úsporám),

- Ministerstvem práce a sociálních věcí (sociální dávky na bydlení: příspěvek na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, doplatek na bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a příspěvek na zvláštní pomůcku podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který nahradil původní příspěvek na úpravu bytu podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.),

- Ministerstvem vnitra (zabezpečení integrace azylantů) - viz 2. kapitola - Bytová politika a podpory bydlení v roce 2013.

Připojené soubory