Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Bytová politika > Statistiky a analýzy > Plnění úkolů Koncepce bydlení České ...

Plnění úkolů Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidované)

Analýzy, studie a metodiky pořízené v rámci plnění úkolů Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidované)
Analýza potřebnosti stabilizace pracovních sil formou zvýšené nabídky nájemních bytů na příkladu vybraných strategických průmyslových zón
Analýza (úkol 1.2 revidované koncepce bydlení) potvrzuje potřebu nabídky bydlení řešit v přímé vazbě na plánovaný, resp. předpokládaný vývoj potřeby pracovních sil s dostatečným předstihem a s ohledem na reálnou situaci v daném konkrétním regionu. Případnou veřejnou podporu má smysl směřovat cíleně do jednotlivých regionů podle včas identifikovaných potřeb.
 
Analýza potřebnosti podpory výstavby nájemních bytů pro mladé domácnosti v rozvojových regionech a malých a středních městech ležících v jejich území
Analýza (úkol 1.3 revidované koncepce bydlení) dokládá význam orientace podpory na bydlení v malých a středních městech pro stabilizaci populace, resp. osídlení v rozvojových regionech.
 
Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení
Metodika (úkol 2.3 revidované koncepce bydlení) je výsledkem řešení výzkumného projektu č. TD03000050 s názvem „Tržní selhání v kontextu sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu“ programu OMEGA Technologické agentury ČR. Cílem metodiky je identifikovat selhání trhu bydlení, a to jak na úrovni obcí ČR, tak na úrovni jednotlivých domácností, které má posloužit pro prokázání potřeby veřejné podpory v oblasti sociálního bydlení.
 
Analýza dopadů zvýšení energetické účinnosti a dalších spoluřešených proměnných do výdajů domácností na bydlení
Analýza (úkol 8.1 revidované koncepce bydlení) zkoumá dopady zvýšení energetické účinnosti, vč. zvýšení podílů obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie a snížení emisí skleníkových plynů, do výdajů domácností na bydlení z pohledu investičních a provozních výdajů.
 
Analýza dopadů implementace evropských směrnic EPBD II, EED, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov
Materiál (úkol 8.2 revidované koncepce bydlení) analyzuje pozitivní i negativní dopady implementace směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a související vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.